ข้อมูลผลงานวิจัย จารุพล สุริยวนากุล

# ชื่องานวิจัย ไทย / อังกฤษ ชื่อ-สกุลนักวิจัย แหล่งทุน ประเภทการนำมาใช้ประโยชน์ สถานะภาพโครงการ
1.  โครงการการจัดการฟางข้าวเหลือทิ้งหลังการเก็บเกี่ยว
โครงการการจัดการฟางข้าวเหลือทิ้งหลังการเก็บเกี่ยว
ผศ.เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต
อ.จารุพล สุริยวนากุล
ศ.สุจินต์ บุรีรัตน์
ผศ.ณัญธิวัฒน์ พลดี
รศ.ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร
สนพ. ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ดำเนินการ
2.  โครงการจัดการใบอ้อยเพื่อนำมาผลิตเชื้อเพลิงแท่ง
sugar cane leaves management
ผศ.เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต
รศ.ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร
อ.จารุพล สุริยวนากุล
ศ.สุจินต์ บุรีรัตน์
ผศ.ณัญธิวัฒน์ พลดี
กองทุนส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
3.  โครงการศึกษาหลักการทำงานและแนวทางการควบคุมเครื่อง Diffuser ระยะที่1
Study of basic principle and conceptional operation of diffusor phase I
รศ.สุธาสินี เนรมิตตกพงศ์
รศ.อาทิตย์ เนรมิตตกพงศ์
อ.จารุพล สุริยวนากุล
ผศ.วิษณุ แทนบุญช่วย
บริษัทน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์จำกัด ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ แล้วเสร็จ