ข้อมูลผลงานวิจัย สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์

# ชื่องานวิจัย ไทย / อังกฤษ ชื่อ-สกุลนักวิจัย แหล่งทุน ประเภทการนำมาใช้ประโยชน์ สถานะภาพโครงการ
1.  กระบวนการกัดขึ้นรูป ข้อเข่าเทียมจากไททาเนียมอัลลอยด์ด้วยเครื่องกัดอัตโนมัติความเร็วสูงแบบ 5 แกน
The Cutting Process of Titanium Alloy Knee Prosthesis by High Speed 5-axis CNC machine
จารุวัฒน์ ชมประดิษฐ์
รศ.สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์
โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนดลยี ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ แล้วเสร็จ
2.  การออกแบบและผลิตข้อเข่าเทียมที่มีขนาดเหมาะสมกับกายวิภาคของผู้หญิงไทย
The design and manufacture of total knee replacement prosthesis suitable for anteroposterior movement for Thai woman
เกรียงไกร นาบุดดา
รศ.สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์
โครงการวิจัยตามโครงการบ่มเพาะนักวิจัยเพื่อให้สร้างผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ประจำปี 2555 ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
3.  การออกแบบข้อเข่าเทียมที่มีขนาดเหมาะสมกับกายวิภาคของผู้หญิงไทย
The design of total knee replacement prosthesis suitable for anteroposterior movement for Thai female
รศ.สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์
กองทุนวิจัยประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
4.  การศึกษากระบวนการดึงขึ้นรูปลึกของแผ่นไททาเนียม โดยระเบียบวิธีไฟในต์อิลิเมนต์และการทดลอง
A Study of Deep Draw process of Titanium Sheet by Finite Element Method and Experimental Test
รศ.สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์
กองทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
5.  การศึกษาอุปกรณ์ยึดกระดูกภายนอกสำหรับกระดูกหน้าแข้งหักชนิดเปิด
Design of 2 Fixation for open Tibia Fracture
รศ.สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์
กองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
6.  การศึกษาเชิงเปรียบเทียบของการยึดแผ่นดามกระดูกแบบ LCP และ DCP โดยระเบียบวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์และการทดลอง
A comparative Study of DCP and LCP on Femur Fixation by finite element method and experimental method
รศ.สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์
กองทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
7.  การประเมินอายุการใช้งานของฟันปลอมแบบยึดแน่นชนิดเซรามิกส์ล้วนภายใต้การรับภาระแบบพลวัต
Life Time Evaluation of All – Ceramic Fixed Partial Denture Subjected to Dynamic Load
รศ.สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์
รศ.สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
8.  ศูนย์ความเป็นเลิศในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานวิศวกรรมชีวการแพทย์
Center of Excellence in Computer-aided Biomedical Engineering
ดร. กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป
รศ.สำรวจ อินแบน
รศ.สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์
ผศ. ทญ. ชุติมาพร เรืองสิทธิ์
ผศ. ทญ. นภา สุขใจ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
9.  การออกแบบอุปกรณ์สำหรับการต่อยืดขากระดูกกรรไกรภายนอกสำหรับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของกระดูกและขากรรไกรโดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอเลเมนต์
Design of External Device for Distraction Osteogenesis in the Cranio-facial Region Using Finite Element Method
รศ.สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
10.  การเตรียมชิ้นส่วนปลูกผังในการผ่าตัดด้านศัลยกรรมทางประสาท โดย การสร้างต้นแบบรวดเร็ว
The preoperative of Prosthesis implant in Craniofacial Skull Deflection in Neurosugery by Rapid Prototyping
นพ. วราวุธ กิตติวัฒนากูล
รศ.สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์
นพ. สุรกรานต์ ยุทธเกษมสันต์
นพ. ภานุมาศ ปิยะเวชวิรัตน์
โรงพยาบาลขอนแก่น ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
11.  การศึกษาและวิเคราะห์เชิงกลของแบบจำลองฟันโดยระเบียบวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์และการทดลอง
A Study and analysis of mechanical properties of teeth’s models by finite element method
รศ.สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
12.  การออกแบบโหลดเซลล์ประเภทเสาโดยระเบียบวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์และการทดสอบ
รศ.สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์
1 ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ