ข้อมูลผลงานวิจัย

# ชื่องานวิจัย ไทย / อังกฤษ ชื่อ-สกุลนักวิจัย แหล่งทุน ประเภทการนำมาใช้ประโยชน์ สถานะภาพโครงการ
1.  โครงการการสร้างภาพย้อนรอยสถานการณ์ความมั่นคงของเส้นทางในพื้นที่เสี่ยงภัย
-
รศ.พนกฤษณ คลังบุญครอง
ศ.ดร.วัฒนวงศ์ รัตนวราห
รศ.เฉลิมชัย พาวัฒนา
รศ.สมใจ ขจรชีพพันธุ์งาม
ผศ.ปิยะวัชร ฝอยทอง
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตรกรรม ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ดำเนินการ
2.  การสร้างผิวหนังหน้าท้องเทียมเพื่อประยุกต์ใช้ทางชีวการแพทย์
Fabrication of Synthetic Abdominal Skins in Biomedical Applications
อ.อภิชาติ บุญมา
ฤทธิ์ อภิญญาณกุล
สวทช ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ เสนองาน
3.  โครงการศึกษา วิเคราะห์และติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจด้านนํ้าบาดาล ของกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดนำร่อง จังหวัดขอนแก่น
-
อ.โพยม สราภิรมย์
สุกัญญา เรืองสุวรรณ
วิศปัตย์ ชัยช่วย
ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม
รองรัตน์ วิโรจน์เพชร
อนุวรรตน์ ศรีสวัสดิ์
ภาณุพงศ์ ลูกอินทร์
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ดำเนินการ
4.  เชื้อเพลิงแข็งอัดเม็ดจากผลิตภัณฑ์พลอยได้ของอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษโดยไม่ใช้ตัวประสาน และการศึกษากระบวนการทอริแฟคชั่น
Binderless pelletization solid fuel from by-product of sugar and pulp and paper industry and study of torrefaction
ผศ.ยุวรัตน์ เงินเย็น
นราธร มหรรทัศนพงศ์
ทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตนโนมัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ดำเนินการ
5.  ระบบบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะสำหรับไมโครกริดระดับหมู่บ้านที่มีระบบยานยนต์ไฟฟ้า
Smart Energy Management System for a Village Micro grid with Electric Vehicles
อ.รองฤทธิ์ ฉัตรถาวร
ธนากร พนาพุฒิ
โครงการการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562 ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ดำเนินการ
6.  การพัฒนา SERS นาโนเซนเซอร์สำหรับตรวจหามะเร็งท่อน้ำดีในพลาสมา
Noninvasive Optical Detection of Cholangiocarcinoma in Human Blood Plasma Using Surface-Enhanced Raman Scattering (SERS) Nanosensors
อ.อรณัฐ ชูชื่น
ผิวพรรณ มาลีวงษ์
วร์ ลุวีระ
อรนุช แสนพูล
โครงการย่อยที่ 6 ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สกว. ศาสตราจารย์วันชัย มาลีวงษ์ รหัสโครงการ DPG 6280002 ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ดำเนินการ
7.  พัฒนาระบบตรวจวัดและแสดงผลปริมาณฝุ่น PM2.5 แบบพกพา ณ เวลาจริงแบบคลาวด์
KKU Portable Real-time Cloud PM Sensors
อ.ชวิศ ศรีจันทร์
รศ.พญ.ศิริรัตน์ ิอนุตระกูลชัย
โครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ แล้วเสร็จ
8.  ระบบตรวจหาสร่ายพิษด้วยกล้องหลายความถี่
Miltispectral sensoring system for cyanobacteria detection -- hardware and mobile application
อ.ชวิศ ศรีจันทร์
รศ.พญ.ศิริรัตน์ ิอนุตระกูลชัย
- ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ ดำเนินการ
9.  ระบบตรวจสอบ ติดตาม และแจ้งเตือน การรับประทานยาสำหรับผู้ป่วยวัณโรค
Alarm and Follow-up Drug Intake Adherence for TB patients
อ.ชวิศ ศรีจันทร์
รศ.ดร. อัมพรพรรณ ธีรานุตร
- ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
10.  ระบบล้างท้องอัจฉริยะสำหรับผู้ป่วย Peritoneal Dialysis (PD)
Smart Home Care Application and Sensors for Peritoneal Dialysis Patients
อ.ชวิศ ศรีจันทร์
รศ.พญ.ศิริรัตน์ ิอนุตระกูลชัย
โครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ ดำเนินการ
11.  สถานีตรวจวัดมลพิษทางน้ำเดลื่อนที่ได้
Water Pollution Portable Station
อ.ชวิศ ศรีจันทร์
รศ.พญ.ศิริรัตน์ ิอนุตระกูลชัย
โครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ ดำเนินการ
12.  แก้วน้ำอัจฉริยะสำหรับผู้ป่วยควบคุมปริมาณการดื่มน้ำ
Smart Glass System for Patient Controlling Daily Water Intake -- Sensors Platform and Mobile Application
อ.ชวิศ ศรีจันทร์
รศ.พญ.ศิริรัตน์ ิอนุตระกูลชัย
รศ.ดร. อัมพรพรรณ ธีรานุตร
โครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ แล้วเสร็จ
13.  การปรับปรุงคุณสมบัติยางมะตอยด้วยน้ำยางข้นอิพอกไซด์
Enhancement of asphalt properties with the incorporation of epoxidized concentrated latex
น.ส.จุฬามณี วงษ์ภูเย็น
ทุนสนับสนุนโครงการบรูณาการ ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ดำเนินการ
14.  การพัฒนาระบบการให้น้ำอ้อยด้วยวิธีการเติมน้ำในชั้นน้ำใต้ดินระดับตื้น
Development of sugarcane irrigation system using shallow aquifer recharge method
อ.โพยม สราภิรมย์
วินัย เชาวน์วิวัฒน์
บุญลือ คะเชนทร์ชาติ
เฉลิมพงษ์ ตึกขาว
งบประมาณ แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ดำเนินการ
15.  การตรวจวัดคุณภาพผลไม้เขตร้อนและผลิตภัณฑ์: เซ็นเซอร์เนียร์อินฟราเรดแบบออนไลน์สำหรับวัดความแก่และความหวานของเนื้อทุเรียน
Quality Evaluation of Tropical Fruit and Its Product: Online near infrared sensor for maturity and sweetness measurement of durian pulp
อ.เจษฎา โพธิ์สม
ผศ.รวิภัทร ลาภเจริญสุข
ดร.วันพุทธ แซ่ฉั่ว
รศ.ปานมนัส ศิริสมบูรณ์
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ดำเนินการ
16.  การผลิตเส้นใยนาโนสารประกอบในกล้วยดิบด้วยเทคนิคอิเล็กโตรสปินนิงแบบแกนร่วม และการประยุกต์ใช้แบบจำลองการบ่งชี้เพื่อใช้ทำนายผลของสารออกฤทธิ์ต่อตัวชี้วัดทางชีวภาพ
The production of raw banana extract nanofibers by coaxial electrospinning technique and the application of system identification model to predict the effect of active ingredients on biomarkers
ผศ.ปาพจน์ เจริญอภิบาล
ผศ.ธนา ราษฎร์ภักดี
รัชฎา ตั้งวงค์ไชย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ดำเนินการ
17.  ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลกิจการผลิตปลาร้าและปลาร้าแปรรูป จังหวัดขอนแก่น
Food Supply Chain Program : Pla-ra & Processed Pla-ra in Khon Kaen
รศ.วนิดา แก่นอากาศ
อ.นวภัค เอื้ออนันต์
ผศ.ชัชชัย คุณบัว
ผิวพรรณ มาลีวงษ์
รัฐพล ไกรกลาง
นวรัตน์ มณีนิล
ชนัญญา จิรพรกุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ดำเนินการ
18.  การผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพจากน้ำมันชีวภาพโดยกระบวนการเผาแบบไร้ อากาศบนตัวเร่งปฏิกิริยาคล้ายโดโรไมท์ที่ถูกปรับปรุง
Bio fuel from bio-oil by pyrolytic catalysis on modified Dolomite-like
รศ.กิติโรจน์ หวันตาหลา
สว่างทิพย์ ผลาเลิศ
ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ดำเนินการ
19.  ระบบ AI ทำนายโอกาสเสียชีวิตช่วยเหลือแพทย์จ่ายยาสำหรับผู้ป่วย stroke
AI Assistance for Stroke Patient Medication to Prevent Hemorrhage and Lower Mortality Rate
อ.ชวิศ ศรีจันทร์
รศ.พญ.ศิริรัตน์ ิอนุตระกูลชัย
โครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ ดำเนินการ
20.  โครงการพัฒนาและจัดการน้ำอย่างยั่งยืนด้วยการเติมน้ำใต้ดิน
-
อ.โพยม สราภิรมย์
ผศ.ปิยะวัชร ฝอยทอง
ณัฐวุฒิ หอมทอง
บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอลอุตสาหกรรม ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ดำเนินการ
21.  โครงการศึกษาติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Northeastern Basin Water Management Evaluation Project
ผศ.วิเชียร ปลื้มกมล
ผศ.กัลยกร ขวัญมา
ผศ.กิตติเวช ขันติยวิชัย
ดร.มงคล ต๊ะอุ่น
ผศ.ดร.ไกรเลิศ ทวีกุล
อ.โพยม สราภิรมย์
ผศ.สุรพล ผดุงทน
รศ.วินัย ศรีอำพร
ผศ.ดร.สาธิต อดิตโต
นายธัญญา ภักดี
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย แล้วเสร็จ
22.  นวัตกรรมและแอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวสำหรับมวยไทย
Innovations and Applications of Movement Sciences for Thai Kick Boxing
อรวรรณ บุราณรักษ์
ผศ.ปาพจน์ เจริญอภิบาล
รศ.พรนภา เกษมศิริ
Innovation Hubs ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ แล้วเสร็จ
23.  การศึกษาผลของอุณหภูมิการบ่มต่อการเคลื่อนที่ของ TiO2 ในจีโอพอลิเมอร์เถ้าลอยที่มีคุณสมบัติในการย่อยสลายมลพิษได้
The effect of curing temperature on TiO2 hydration in fly ash-based depolluting geopolymer
รศ.กิติโรจน์ หวันตาหลา
บุณยาพร สงฆนาม
ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
24.  วัสดุผสมซีเมนต์ที่ฉลาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Eco-efficient and smart cementitious materials and composites
ศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ
ศ.ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล
รศ.ดร.วิทยา อมรกิจบำรุง
ผศ.ดร.วิยะดา หาญชนะ
รศ.วันชัย สะตะ
รศ.ดร. มาโนช สรรพกิจทิพากร
ผศ.ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร
ผศ.ดร.พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม
อ.ดร.ธีวรา สุวรรณ
ผศ.ดร.เชรษฐา รัตนพันธ์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ดำเนินการ
25.  ผลของสถานะออกซิเดชันของเหล็กในตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง Fe-N-TiO2 ต่อการย่อยสลายของมลพิษ
Effect of oxidation state of iron in Fe-N-TiO2 photocatalyst on pollutant degradation
รศ.กิติโรจน์ หวันตาหลา
อนุธิดา พวงปัญญา
ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
26.  การประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูลเพื่อทำนายปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการปล่อยก๊าซมีเทนในนาข้าว
Data Mining Application for Prediction of Impact Factor on Climate Change from Paddy Methane Emission
รศ.สุนันทา กิ่งไพบูลย์
รศ.ภิญญ์ฑิตา มุ่งการดี
ศุภวรรณ ขันโททอง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ ดำเนินการ
27.  การประเมินสถานะองค์ความรู้ด้านความเค็มของน้ำและดิน ข้อมูลและปัญหาหลักด้านความเค็มของน้ำและดิน เพื่อนำไปสู่การกำหนดหัวข้อวิจัยด้านความเค็มของน้ำและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
Evaluation of water and soil salinity, knowledge, data and main problems of water salinity to design research projects of water and soil salinity and climate changes of Thailand
อ.โพยม สราภิรมย์
เกรียงศักดิ์ ศรีสุข
สกว. ใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย แล้วเสร็จ
28.  ไฮดรอกซี่อะปาไทต์จากเปลือกหอยเชอรี่ผสมดินขาวเเผาสำหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุชีวภาพ
Hydroxyapatite from apple snail shell with calcined kaolin for biomaterilas
ผศ.ธีรวัฒน์ เหล่านภากุล
รัชวุธ สุทธิ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง่ชาติ (วช.) ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ดำเนินการ
29.  ความแข็งแรงและคุณสมบัติของไฮดรอกซี่อะปาไทต์-ปูนพอร์ตแลนซีเมนต์ขาวเคลือบบนเหล็กกล้าไร้สนิม
Sterngth and properties of Hydroxyapatite-White Portland cement coating on stainless steel
ผศ.ธีรวัฒน์ เหล่านภากุล
วีระพล ทับทิมดี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง่ชาติ (วช.) ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ดำเนินการ
30.  การจัดทำข้อมูลสารพลอยได้จากการฆ่าเชื่อโรคในน้ำดื่ม
Profiling Unknown Disinfection By-products in Drinking Waters in Khon Kaen, Thailand using Orbitrap Mass Spectrometry
อ.พันวัตต์ พึ่งสาย
Futoshi Kurisu
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
31.  วิเคราะห์หาสารพลอยได้ที่ยังไม่ถูกค้นพบที่เกิดจากการฆ่าเชื้อโรคโดยคลอรีนโดย Orbitrap แมสสเปกโตรเมทรี
Unknown Screening of Disinfection byproducts during Water Chlorination by Orbitrap Mass Spectrometry
อ.พันวัตต์ พึ่งสาย
Futoshi Kurisu
ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
32.  การศึกษาความสามารถในการเกิดไตรฮาโลมีเทน ในระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา โดยใช้เทคนิค fluorescence spectroscopy และ parallel factor analysis
Assessing trihalomethanes (THMs) formation potentials in water supply plant using fluorescence spectroscopy and parallel factor analysis
อ.ปณิธาน จูฑาพร
วัจนีย์ เหล่าเลิศวรกุล
โครงการพัฒนานักวิจัยใหม่มหาวทิยาลัยขอนแก่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ดำเนินการ
33.  การศึกษาความสามารถในการเกิดไตรฮาโลมีเทน ในระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาฯ
Assessing trihalomethanes (THMs) formation potentials in water supply plant.
อ.ปณิธาน จูฑาพร
วัจนีย์ เหล่าเลิศวรกุล
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ดำเนินการ
34.  การตรวจสอบติดตามความสามารถในการเกิดสารก่อมะเร็งในระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา โดยใช้เทคนิค fluorescence spectroscopy
Tracking changes in formation potential of carcinogenic substances in water supply plant using fluorescence spectroscopy
อ.ปณิธาน จูฑาพร
วัจนีย์ เหล่าเลิศวรกุล
ทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ดำเนินการ
35.  การสังเคราะห์คอปเปอร์ซัลไฟด์ด้วยเทคนิคโซลโวเทอร์มอลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเกิดปฏิกิริยาโฟโตออกซิเดชันขั้นสูง
Solvothermal synthesis of copper sulfide for high-activity visible-light-driven Advanced Oxidation Processes (AOPs)
อ.รัฐบาล ขันธ์โพธิ์น้อย
รศ.กิติโรจน์ หวันตาหลา
นุรักษ์ กฤษดานุรักษ์
แสงซินโครตรอน ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ดำเนินการ
36.  การบำบัดพาราคอชด้วยปฏิกิริยาโฟโตออกซิเดชันขั้นสูงบนคอปเปอร์ซัลไฟด์
Enhancement of Paraquat Removal by Advanced Oxidation Processes on Copper Sulfide
อ.รัฐบาล ขันธ์โพธิ์น้อย
รศ.กิติโรจน์ หวันตาหลา
นุรักษ์ กฤษดานุรักษ์
ศูนย์ความเป็นเลิสด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ดำเนินการ
37.  โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจำกรม กลุ่มที่ 3
-
ศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ
รศ.พนกฤษณ คลังบุญครอง
รศ.พงศกร พรรณรัตนศิลป์
รศ.ธเนศ เสถียรนาม
รศ.วิชุดา เสถียรนาม
ผศ.ชาติชาย ไวยสุระสิงห์
ผศ.ปิยะวัชร ฝอยทอง
อ.พัศพันธน์ ชาญวสุนันท์
ชุติมา ไวยสุระสิงห์
กรมทางหลวงชนบท ใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย แล้วเสร็จ
38.  การสังเคราะห์คอปเปอร์ซัลไฟด์ด้วยเทคนิคโซลโวเทอร์มอลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเกิดปฏิกิริยาโฟโตออกซิเดชันขั้นสูง
Solvothermal synthesis of copper sulfide for high-activity visible-light-driven Advanced Oxidation Processes (AOPs)
อ.รัฐบาล ขันธ์โพธิ์น้อย
รศ.กิติโรจน์ หวันตาหลา
นุรักษ์ กฤษดานุรักษ์
โครงการการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561 ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ดำเนินการ
39.  การวิเคราะห์โรเตอร์แอโรไดนามิกส์และการศึกษาความเป็นไปได้ในการระบายความร้อนของ VTOL ด้วยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ
Rotor aerodynamic analysis and a feasibility study on heat ventilation of VTOL using computational fluid dynamics
ผศ.ณัญธิวัฒน์ พลดี
ศ.สุจินต์ บุรีรัตน์
วีระพล นวลทอง
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
40.  โครงการการพัฒนาระบบเติมน้ำใต้ดิน บ้านโนนสำราญ ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
-
อ.โพยม สราภิรมย์
ประยุทธ เสนชัย
เกวรี พลเกิ้น
อนิรุธ มหาทวย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ แล้วเสร็จ
41.  ระบบยืนยันตัวบุคคลด้วยบัตรประชาชนและภาพถ่ายใบหน้า
Personal Verification System with ID Card and Face Photo
ผศ.ภัทรวิทย์ พลพินิจ
อดุลวิทย์ ชินาภาษ
รศ.กานดา สายแก้ว
บริษัท ทีทูพี จำกัด ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ แล้วเสร็จ
42.  การเพิ่มความสามารถของผู้ปกครองในการคัดกรองบุตรที่มีภาวะออทิซึมโดยใช้เทคโนโลยี
The ability enhancement of parental capability to screen their child who has autistic condition by using technology
ผศ.กรชวัล ชายผา
กิตติภพ เสียงสนั่น
จอมภพ สายบัวทอง
รศ.กานดา สายแก้ว
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ แล้วเสร็จ
43.  การพัฒนาเครื่องกะเทาะและทำความสะอาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์
Development of maize shelling and cleaning machine for seed farmer group
รศ.สมชาย ชวนอุดม
วุฒิพล จันทร์สระคู
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ แล้วเสร็จ
44.  จลนพลศาสตร์และกลไกการกำจัดแมงกานีสทางชีวภาพด้วยแบคทีเรียที่คัดแยกใหม่
Kinetics and Mechanism of Manganese Removal by Novel Isolated Bacterium
นครินทร์ เทอดเกียรติกุล
ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ดำเนินการ
45.  การศึกษาปรากฏการณ์คายประจุไฟฟ้ าสถิตระดับบอร์ดในกระบวนการ ประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ
Study of CBM ESD events in HDD Assembly Process
ดวงพร สมพงษ์
รศ.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์
พวอ (เอก) ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ดำเนินการ
46.  ระบบทดสอบการคายประจุไฟฟ้าสถิตระดับบอร์ดในกระบวนการประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ
Test System for Electrostatic Discharge (ESD): Charged Board Model (CBM) in Hard Disk Drive (HDD) Assembly Process
รศ.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์
ดร.ดวงพร สมพงษ์
พวอ (โท) ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ดำเนินการ
47.  ตู้ตรวจสุขภาพอัจฉริยะสุขศาลา
Non invasive health monitoring system
อ.ชวิศ ศรีจันทร์
ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย
โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ แล้วเสร็จ
48.  การสังเคราะห์เจลจากแทนนินที่สกัดจากเปลือกไม้ยูคาลิปตัสเพื่อลดสีในน้ำเสีย
Synthesis of gel from tannin extracted from Eucalyptus bark for decolorization of wastewater
รศ.สุธาสินี เนรมิตตกพงศ์
โชติญา กุลแก้ว
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ดำเนินการ
49.  โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านน้ำบาดาลและเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืนเป็นรายแอ่งพื้นที่แอ่งน้ำบาดาลอุดรธานี-สกลนคร
-
อ.โพยม สราภิรมย์
ลำปาง แม่นมาตย์
เกรียงศักดิ์ ศรีสุข
สุกัญญา เรืองสุวรรณ
อรุณี พรมคำบุตร
สุกัลยา เชิญขวัญ
เพ็ญศรี เจริญวานิช
กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย แล้วเสร็จ
50.  ระบบทำนายการรอคิวการบริการแบบอัจฉริยะ
Intelligent Prediction of Service Queue Wait Times
รศ.กานดา สายแก้ว
ยศรวี สนิทอินทร์
กฤษบดินทร์ ผิวหอม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายอุตสาหกรรม ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ แล้วเสร็จ
51.  การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บแก๊สชีวภาพและลดกลิ่นรบกวน โรงงานสมบูรณ์ ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
Improvement of Wastewater Treatment System for Enhancement of Methane Recovery Efficiency and Smell Reduction
รศ.ไปรยา เฉยไสย
เรืองฤทธิ์ แจ้งพวงศรี
วิลาสินี โคตรเจริญ
โรงงานสมบูรณ์ ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
52.  การให้คำปรึกษาและการจัดทำระบบมาตรฐาน CODEX GMP บริษัท ทูฟาร่า รีนิวอัล (ประเทศไทย) จำกัด
การให้คำปรึกษาและการจัดทำระบบมาตรฐาน CODEX GMP บริษัท ทูฟาร่า รีนิวอัล (ประเทศไทย) จำกัด
ผศ.พนมกร ขวาของ
นายวรวิทย์ ตางาม
โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ แล้วเสร็จ
53.  การศึกษาผลของอุณหภูมิเผาต่อประสิทธิภาพการย่อยสลายโทลูอีนของเร่งปฏิกิริยา K-OMS-2
The effect of calcination temperature of K-OMS-2 to toluene degradation
รศ.กิติโรจน์ หวันตาหลา
ฉัตรกมล แก้วบุดดี
ทุนสนับสนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
54.  โครงการพัฒนามาตรฐานผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางสำหรับกรมทางหลวงชนบท
The development of Road Safey Auditor for DOR
ผศ. ปรีดา พิชยาพันธ์
รศ.วิชุดา เสถียรนาม
รศ.วัฒนวงศ์ รัตนวราห
ผศ. ปรเมศวร์ เหลือเทพ
กรมทางหลวงชนบท ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ แล้วเสร็จ
55.  การจัดจ้างที่ปรึกษาด้านการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อศึกษา ดัชนีชี้วัดต้นแบบ สำหรับโครงสร้างข้อมูลพื้นฐานภายใต้โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่
-
อ.โพยม สราภิรมย์
ผศ.กิตติเวช ขันติยวิชัย
รศ.เฉลิมชัย พาวัฒนา
ศ.ศุภชัย ปทุมนากุล
เกรียงศักดิ์ ศรีสุข
วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ
พิพัฒน์ เรืองแสง
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย ดำเนินการ
56.  การปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลเพื่อใช้ประโยชน์ในโรงงานอาร์เจซีพลัส (โรงล้างขวด)
Ground water quality improvement for RJC
รศ.ไปรยา เฉยไสย
เรืองฤทธิ์ แจ้งพวงศรี
วิลาสินี โคตรเจริญ
บริษัท อาร์ เจ ซี พลัส ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ แล้วเสร็จ
57.  การศึกษาสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาค จังหวัดบึงกาฬ
Study of Transportation and Traffic Data Collection for Developing Master Plan for Bueng Kan
รศ.ธเนศ เสถียรนาม
รศ.วิชุดา เสถียรนาม
รศ.วัชรินทร์ กาสลัก
ผศ.ชาติชาย ไวยสุระสิงห์
สิทธา เจนศิริศักดิ์
นพดล กรประเสริฐ
ปรเมศวร์ เหลือเทพ
วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์
สนข. ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
58.  พัฒนาต้นแบบเครื่องอัดเส้นใยดาหลาให้มีความนิ่ม ด้วยระบบลูกกลิ้งอัตโนมัติ
Development of a prototype machine for pressing Dalar fiber to provides a soft with automatic roller system
ผศ.พนมกร ขวาของ
ผศ.อภิชาติ อาจนาเสียว
สุธา ลอยเดือนฉาย
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ แล้วเสร็จ
59.  ระบบการสกัดน้ำมันหอมระเหยจาก ใบและดอกด้วยเครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหยไมโครเวฟต้นแบบ บริษัท ปราณเชิญ จังหวัดปทุมธานี
ระบบการสกัดน้ำมันหอมระเหยจาก ใบและดอกด้วยเครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหยไมโครเวฟต้นแบบ บริษัท ปราณเชิญ จังหวัดปทุมธานี
ผศ.พนมกร ขวาของ
นายสุธา ลอยเดือนฉาย
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ แล้วเสร็จ
60.  โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงรุกด้านการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่งเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงรุกด้านอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่ง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579
ศ.กาญจนา เศรษฐนันท์
ผศ.ฉัตรชัย เบญจปิยะพร
ผศ.จุฬาภรณ์ เบญจปิยะพร
ผศ.คมกฤช ปิติฤกษ์
รศ.ดนัยพงศ์ เชษฐโชติศักดิ์
อ.ฐิติพงศ์ จำรัส
จงรักษ์ หงษ์งาม
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย ดำเนินการ
61.  การศึกษาและวิเคราะห์อิทธิพลของขนาดฐานรากต่อการทรุดตัวและกำลังการรับน้ำหนักบรรทุกประลัยของชั้นดิน
Study and Analysis of Foundation Dimension on Ground Settlement and Ultimate Bearing Capacity
ผศ.ดลฤดี หอมดี
ผศ.ปิโยรส จิระวัฒนา
อิสรียา เฟื่องสุวรรณ
ทุนอุดหนุนทั่วไป (วช.) ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ดำเนินการ
62.  ต้นแบบระบบบรรจุนมถุงเล็กลงถุงใหญ่จำนวน 50 ถุงขนาด 200 cc ต่อถุงใหญ่ 1 ใบ แล้วลำเลียงนมจากเครื่องบรรจุไปห้องเย็นเพื่อประหยัดพลังงานและลดแรงงานคนของบริษัท กาฬสินธุ์แดรี่ฟูด จำกัด
A prototype system for filling bags from 50 count of 200 cc smaller-size bag to 1 large bag and then transfer to cold rooms to conserve energy and reduce the workers
ผศ.อภิชาติ อาจนาเสียว
โฆษิต ขวาของ
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ แล้วเสร็จ
63.  การให้คำปรึกษาติดตั้งเตาอบขนาด 500 ตันข้าวเปลือกต่อวัน ของบริษัท โรงสีวัณพนมไพร จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด
การให้คำปรึกษาติดตั้งเตาอบขนาด 500 ตันข้าวเปลือกต่อวัน ของบริษัท โรงสีวัณพนมไพร จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด
ผศ.พนมกร ขวาของ
นายกุลวุฒิ จอกน้อย
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ แล้วเสร็จ
64.  การศึกษาและปรับปรุงสมบัติของถ่านอัดเม็ดจากมูลสัตว์เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงแข็ง
Study and modification Solid Fuel Char Pellets from Manure
ผศ.ยุวรัตน์ เงินเย็น
สุพัตรา บุตรเสรีชัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ดำเนินการ
65.  การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการศึกษาหาพื้นที่เหมาะสมกับการปลูกพืชพลังงานทดแทน
GIS Site Selection Application for Energy Crop
ดร. วัจนันท์ มัตติทานนท์
ดร. นิษฐิดา เอลซ์
รศ.เฉลิมชัย พาวัฒนา
เงินกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย แล้วเสร็จ
66.  ผลกระทบของค่านิยมส่วนบุคคลของคนก่อสร้างไทยต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
Understanding How Thai Construction Workers’ Personal Values Affect Health and Safety in Construction
รศ.ณรงค์ เหลืองบุตรนาค
Dr.Patrick Manu
Dr.Bonaventura Hadikusumo
British Council ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ดำเนินการ
67.  การประเมินวัฏจักรของแก๊ซมีเทนและการเก็บกักคาร์บอนในนาข้าวอินทรีย์ พืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้
Estimation of Methane Cycle and Carbon Stock of Organic Paddy fields in Tung Kula Ronghai
รศ.ภิญญ์ฑิตา มุ่งการดี
ศุภาวรรณ ขันโททอง
สุนันทา กิ่งไพบูลย์
สำนักงานประสานงานโครงการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจจาก ฐานความหลากหลายทางชีวภาพ ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
68.  ผลกระทบของรูปทรง การวางตำแหน่ง ขนาดของเกรน อัตราความเครียด และไทรโบโลยี ต่อแนวโน้มการคดโก่งของวัสดุที่ถูกอัดรีดขึ้นรูปในไมโครสเกล
Effects of Geometry, Alignment, Grain Size, Strain Rate, and Tribology on Curving Tendency of Micro-Extruded Pins by Using Finite Element Simulation
ผศ.นำพล มหายศนันท์
เสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ดำเนินการ
69.  โครงการพัฒนาชุดวัดน้ำหนักติดตั้งกับรถบรรทุก
Development of real time measurement system for sugarcane harvesting
ผศ.ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์
ผศ.เสรี วงส์พิเชษฐ
กิตติพิชญ์ อึงสถิตย์ถาวร
ทุนวิจัยมุ่งเป้า ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ แล้วเสร็จ
70.  พฤติกรรมการคืบของรอยต่อเชื่อมเหล็ก ASTM A106 และ ASTM A335 P22
Creep Behaviors of Welded Joints of ASTM A106 and ASTM A335 P22
ผศ.นำพล มหายศนันท์
ปวเรศร์ ปรีดาวิภาต
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ดำเนินการ
71.  การติดตั้งเครื่องยิงสีใหม่ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตสินค้าสำเร็จรูปของโรงสีตวงสุวรรณ จังหวัดกาญจนบุรี
Install a new color sortor to improve production efficiency in the finished product of the rice mill : Suwan rice mill, Kanchanaburi province
กุลวุฒิ จอกน้อย
ผศ.อภิชาติ อาจนาเสียว
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ แล้วเสร็จ
72.  การย่อยสลาย p-cresol โดยปฏิกิริยาคล้ายเฟนตันบนตัวเร่งปฏิกิริยา Cu-Fe รองรับด้วย NaP1 สังเคราะห์จากเถ้าลอยแม่เมาะ
P-cresol degradation by Fenton-like reaction over Cu-Fe based catalyst supported by NaP1 synthesized from Mae Moh coal fly ash (MFA)
รศ.กิติโรจน์ หวันตาหลา
วศิพิมพ์ ชาญศิริวัฒน์
ทุนสนับสนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ แล้วเสร็จ
73.  การหาความสัมพันธ์ของการปล่อยก๊าซมีเทนในนาข่าวกับดัชนีพืชพรรณจากข้อมูลรีโมตเซนซิ่ง
A Relationship of Methane Emission and Vegetation Index from Remote Sensing Data
รศ.สุนันทา กิ่งไพบูลย์
ศุภวรรณ ขันโททอง
กองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ดำเนินการ
74.  การพัฒนาเครื่องต้นแบบเพื่อทดสอบคุณสมบัติเอสซีอาร์ (SCRs Tester) ที่ใช้ในวงจรควบคุมการจุดระเบิด (CDI) สำหรับรถจักรยานยนต์
SCRs Tester for motorcycle
รศ.กฤษ เฉยไสย
จารุวัฒน์ มณีรัตนาพร
โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น(iTAP) ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ แล้วเสร็จ
75.  การพัฒนาระบบการตัดสินใจในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตปาล์มน้ำมันเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
Development of Decision support system for enhancing a community palm oil Refinery Factory with engagement of all stakeholders
ศ.กาญจนา เศรษฐนันท์
ผศ.ชาติชาย ไวยสุระสิงห์
ผศ.อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์
ผศ.ไกรเลิศ ทวีกุล
ศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ
สำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
76.  การประมาณค่าน้าหนักของสุกรอัตโนมัตโิดยใช้การวิเคราะห์ภาพวิดีโอ
Automatic Pig Weight Estimation Using Image Analysis
ประวิทย์ บัวใหญ่
ผศ.ภัทรวิทย์ พลพินิจ
ผศ.อนัตต์ เจ่าสกุล
รศ.ธัชพงศ์ กตัญญูกุล
รศ.กานดา สายแก้ว
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ แล้วเสร็จ
77.  การประมาณปริมาณการไหลน้ำลงสู่อ่างเก็บน้ำด้วยค่าไอน้ำฝนจากสัญญาณจีพีเอส
Estimetion of reservoir stream flow by GPS precipitable water vapor.
รศ.สุนันทา กิ่งไพบูลย์
ประวิทย์ อ่วงอารีย์
ทุนอุดหนุนทั่วไปประจำปี 2559 ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
78.  พิพิธภัณฑ์เสมือน
Virtual Museum
รศ.วนิดา แก่นอากาศ
วันชาติ บุญมี
- ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ แล้วเสร็จ
79.  โครงการศึกษาศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อการพัฒนาแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการใช้ที่ดิน กรณีศึกษา : พื้นที่ลุ่มน้ำห้วยสายบาตร จังหวัดขอนแก่น
-
อ.โพยม สราภิรมย์
ศ.อานันท์ พลธานี
รศ.เกรียงศักดิ์ ศรีสุข
รศ.เพ็ญศรี เจริญวานิชย์
ผศ.กิตติเวช ขันติยวิชัย
อรุณี พรมคำบุตร
กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
80.  การศึกษาและปรับปรุงคุณสมบัติของน้ำมันที่ได้จากขยะพลาสติก
Study and modification of the oil from plastic waste
ผศ.ยุวรัตน์ เงินเย็น
สุพัตรา บุตรเสรีชัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ดำเนินการ
81.  การออกแบบและพัฒนาระบบน้ำหมุนเวียนแบบอัตโนมัติสำหรับเลี้ยงปลานิล
Design and Development of an Automated Recirculating Water System for Nile Tilapia
รศ.รัชพล สันติวรากร
ผศ.กัลยกร ขวัญมา
ผศ.ธนา ราษฎร์ภักดี
ผศ.พนมชัย วีระยุทธศิลป์
รศ.ดร. สมพงษ์ ดุลจินดาชบาพร
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ ดำเนินการ
82.  การออกแบบและพัฒนาเครื่องต้นแบบเพื่อตรวจสอบระหว่างต้นแบบกับสำเนาของอุปกรณ์จุดระเบิด CDI ปลั๊กสำหรับเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า-มิโอ 125 ซีซี
-
รศ.กฤษ เฉยไสย
นาย จารุวัฒน์ มณีรัตนาพร
บริษัท ควอลิตี้ แอสเซ็มบลี่ (ไทยแลนด์) จำกัด ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ แล้วเสร็จ
83.  โครงการระบบโลจิสติกส์เพื่อการลดพลังงานในกระบวนการผลิตและการกระจายสินค้าของอุตสาหกรรมผลิตน้ำแข็ง
-
ศ.กาญจนา เศรษฐนันท์
รศ.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์
ผศ.ฉัตรชัย เบญจปิยะพร
ผศ.คมกฤช ปิติฤกษ์
ระพีพันธ์ ปิตาคาโส
สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
84.  การศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงภาวะสมดุลน้ำ ภาวะน้ำท่วมและภาวะขาดแคลนน้ำในลุ่มน้ำห้วยหลวงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
Potential Changes in Water Balance, Flood and Drought Situation in Huay Luang Watershed in the Future under Climate Change Influence
รศ.เฉลิมชัย พาวัฒนา
ผศ. ดร. อนุชิต วงศาโรจน์
ดร. รัตนา หอมวิเชียร
สกว. ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ แล้วเสร็จ
85.  การศึกษาวิจัยและออกแบบวงจรรักษาระดับแรงดัน(Regulator)สำหรับรถจักรยานยนต์ระบบหัวฉีดฮอนด้า สกู๊ปปี้-ไอ (Honda Scoopy-i)
-
รศ.กฤษ เฉยไสย
นาย จารุวัฒน์ มณีรัตนาพร
บริษัท ควอลิตี้ แอสเซ็มบลี่ (ไทยแลนด์) จำกัด ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
86.  การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำความสะอาดแบบไม่ถอดชิ้นส่วน (CIP) ของเครื่องเหวี่ยงแยกในอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังดัดแปลง
Improvement of cleaning in place (CIP) efficiency for extractors in cassava modified starch industry
รศ.สุธาสินี เนรมิตตกพงศ์
อ.ทินกร คำแสน
นริศรา ศรีรุ่งเรือง
สกว. พวอ. ป.โท ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
87.  การประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดตารางการผลิตสำหรับการจัดส่งคอนกรีตผสมเสร็จ
Application of Production Scheduling Technique for Dispatching Ready Mixed Concrete
รศ.ลัดดา ตันวาณิชกุล
กิตตพงษ์ ถาวงกลาง
สำหนักงาน ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
88.  สังเคราะห์แคลเซียมคาร์บอเนตและแคลเซียมออกไซด์จากเปลือกหอยเชอรี่และเปลือกหอยแครง
Synthesis of Calcium Carbonate and Calcium Oxide from Golden Apple Snail and Blood Cockle Shells
ผศ.ธีรวัฒน์ เหล่านภากุล
รัชวุท สุทธิ
กองทุนวิจัยประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ดำเนินการ
89.  การสังเคราะห์ NaP จากเถ้าลอยถ่านหินแม่เมาะ โดยปราศจากการเติมซิลิกาและอลูมินา
Synthesis of NaP zeolite from Maemoh flyash without adding of silica and alumina
รศ.กิติโรจน์ หวันตาหลา
วศิพิมพ์ ชาญศิริวัฒน์
ทุนสนับสนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
90.  การออกแบบและพัฒนาเครื่องทดสอบปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel Pump) ของรถจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด
design and development tester Fuel Pump for motorcycle inject
รศ.กฤษ เฉยไสย
นายจารุวัฒน์ มณีรัตนาพร
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ แล้วเสร็จ
91.  การศึกษาวิจัยและออกแบบพัฒนาเครื่องต้นแบบเพื่อทดสอบคุณสมบัติตัวเก็บประจุขนาดใหญ่ (Capacitor Tester) ที่ใช้ในวงจรควบคุมการจุดระเบิดสำหรับรถจักรยานยนต์
Capacitor tester for motorcycle
รศ.กฤษ เฉยไสย
จารุวัฒน์ มณีรัตนาพร
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ แล้วเสร็จ
92.  การพัฒนาอุปกรณ์จุดระเบิด (CDI) กึ่งหัวฉีดแบบ 2 ปลั๊กสำหรับเครื่องยนต์รถจักรยายนต์ยามาฮ่า-มิโอ125ซีซี (YAMAHA-MIO125CC)
-
รศ.กฤษ เฉยไสย
นาย จรุวัฒน์ มณีรัตนาพร
บริษัท ควอลิตี้ แอสเซ็มบลี่ (ไทยแลนด์) จำกัด ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
93.  โครงการการศึกษาการเผาไหม้ที่เหมาะสมของแท่งชีวมวลผสมกลีเซอรีน
A Study of appropriate combustion for glycerin-biomass briquette
รศ.ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร
นายสรัลภพ โพธิ์ทิพย์
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
94.  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าว เพื่อผลิตข้าวสารบรรจุถุงจำหน่ายในประเทศ ของ หจก.โรงสีย่งเส็ง5 (บ้านชี) จังหวัดลพบุรี
improvement of ricemill
ผศ.อภิชาติ อาจนาเสียว
กุลวุฒิ จอกน้อย
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ แล้วเสร็จ
95.  โครงการยกระดับการแข่งขันอุตสาหกรรมอาหารไทยด้วยการลดต้นทุนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Good Practices on Productivity and Continuous Improving to Carbon Label
รศ.กิติโรจน์ หวันตาหลา
รศ.อาทิตย์ เนรมิตตกพงศ์
ศุภวรรณ ขันโททอง
สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ แล้วเสร็จ
96.  แนวโน้มผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการใช้ที่ดินต่อศักยภาพการพัฒนาน้ำบาดาลในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยหลวง
Potential Impact of Climate Change and Landuse Change on Groundwater Development Potential in Huai Luang River Basin
อ.โพยม สราภิรมย์
เกรียงศักดิ์ ศรีสุข
ศิริรัตน์ บริบูรณ์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ แล้วเสร็จ
97.  การพัฒนาเหล็กชุบร้อนเคลือบอลูมิเนียมผสมจากอลูมิเนียมเหลือใช้
Development of Hot Dipped Aluminum Alloy Coated Steel from Aluminum Waste
ผศ.ชัยภัทร เครือหงส์
ผศ.พนมกร ขวาของ
ผศ.อภิชาติ อาจนาเสียว
ลลิตา เพียรราช
โครงการบ่มเพาะนักวิจัยฯ ประจำปี 2555 ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ดำเนินการ
98.  ดัชนีชี้วัดความรุนแรงของความแล้งวิธีการใหม่ด้วยค่าไอน้ำฝนจากสัญญาณจีพีเอส
R
รศ.สุนันทา กิ่งไพบูลย์
ประวิทย์ อ่วงอารีย์
ทุนอุดหนุนทั่วไปประจำปี 2558 ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
99.  การส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
-
รศ.สมโภชน์ สุดาจันทร์
ผศ.ชัยยันต์ จันทร์ศิริ
ผศ.กิตติพงษ์ ลาลุน
ปริยาภรณ์ อิศรานุวัฒน์
ศูนย์ส่งเสริม ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ แล้วเสร็จ
100.  การศึกษาวิจัยและออกแบบสร้างเครื่องต้นแบบเพื่อตรวจสอบระหว่างต้นแบบกับสำเนาแผ่นชาร์จ (Regulator) สำหรับรถจักรยานยนต์ระบบหัวฉีดฮอนด้า สกู๊ปปี้-ไอ (Honda Scoopy-i)
-
รศ.กฤษ เฉยไสย
นาย จารุวัฒน์ มณีรัตนาพร
บริษัท ควอลิตี้ แอสเซ็มบลี่ (ไทยแลนด์) จำกัด ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
101.  การคัดเลือกพันธุ์อ้อยให้เหมาะสมกับการเก็บเกี่ยวโดยใช้รถตัดและการปลูกโดยรถปลูกแบบเป็นท่อน (billet planter) ในเขตดินทราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย
Sugarcane Selection Suitable for harvesting by combined harvester and Planting by Billet planter in sandy soil region in the Northeast of Thailand.
ผศ.ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์
พัชริน ส่งศรี
กิตติพิชญ์ อึงสถิตย์ถาวร
วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์
นันทวุฒิ จงรั้งกลาง
สันติไมตรี ก้อนคำดี
ทุนอุดหนุนทั่วไป ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ แล้วเสร็จ
102.  สารอินทรีย์ไนโตรเจนละลายและฮาโลอะซิโตรไนไตรล์ในน้าประปาเทศบาลนครขอนแก่นและมหาวิทยาลัยขอนแก่น
Occurence of dissolved organic nitrogen and haloacetronitriles in drinking water of Khon Kaen Municipality and Khon Kaen University
ผศ.ธัญลักษณ์ ราษฎร์ภักดี
ผศ.ดร. ปฏิภาณ ปัญญาพลกุล
ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ประเภททุนอดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ดำเนินการ
103.  แนวโน้มผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อพื้นที่ภายใต้อิทธิพลเกลือในพื้นที่ปลูกข้าวสำคัญของจังหวัดอุดรธานี
Potential Impact of Climate Change on Salt-Affected Areas in Important Rice Production Areas of Udon Thani Province
อ.โพยม สราภิรมย์
รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสุข
ดร.วิเชียร เกิดสุข
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ แล้วเสร็จ
104.  การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มโดยใช้คลื่นอัลตร้าโซนิคแบบหลายคลื่นความถี่ร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธ์
Biodiesel Production from Palm Oil Using Multiple Ultrasonic Frequency with Heterogeneous Catalyst
รศ.ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร
นายกิตติชัย จุกจันทร์
คณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ดำเนินการ
105.  การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบเพื่อตรวจสอบระหว่างต้นแบบกับสำเนาของอุปกรณ์จุดระเบิดรถจักรยานยนต์ชนิดกึ่งหัวฉีดในขบวนการผลิด
-
รศ.กฤษ เฉยไสย
นาย จารุวัฒน์ มณีรัตนาพร
บริษัท ควอลิตี้ แอสเซ็มบลี่ (ไทยแลนด์) จำกัด ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
106.  การหาวันเริ่มต้นและสิ้นสุดของฤดูฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทยด้วยค่าไอน้ำฝนจากข้อมูลระบบบอกตำแหน่งบนพื้นโลก
Determination of Monsoon Onset and Offset in Northeast Thailand by GPS Precipitable Water Vapor
รศ.สุนันทา กิ่งไพบูลย์
ประวิทย์ อ่วงอารีย์
กองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
107.  วัสดุผสมซีเมนต์และคอนกรีตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Eco-efficient cement and concrete composite materials
ศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ
รศ.ดร.วิทยา อมรกิจบำรุง
ผศ.ดร.อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์
ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ
ผศ.ดร.เกศรินทร์ พิมรักษา
ผศ.ดร.สำเริง รักซ้อน
รศ.วันชัย สะตะ
ผศ.ดร.อานนท์ ชัยพานิช
ผศ.ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร
ผศ.ดร.สุปรีดิ์ พินิจสุนทร
ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
108.  โครงการ “การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการเก็บเกี่ยวและขนส่งสำหรับเกษตรกรรายย่อยในโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
The Development of Sugarcane Harvest and Transportation System for small sized growers in sugarcane supply chain system
ศ.กาญจนา เศรษฐนันท์
รศ.ดนัยพงศ์ เชษฐโชติศักดิ์
อ.อนุรักษ์ ทองสุโขวงค์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
109.  การใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานและการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งเพื่อลดต้นทุนขนส่ง : กรณีศึกษา น้ำตาล (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
)(The use of infrastructure and modal shift for reducing transport costs: case study of sugar in the North-East of Thailand)
รศ.พนกฤษณ คลังบุญครอง
ผศ.วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์
ผศ.ดร. กฤตพา แสนชัยธร
ดร. รังสรรค์ อุดมศรี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
110.  การตรวจสอบโฟโต้อาโนดที่เป็นการจัดเรียงแถวของไทเทเนียมไดออกไซด์ร่วมกับแคดเมียมซัลไฟต์เพื่อใช้ในการป้องกันการกัดกร่อนเหล็ด 304 ในสภาวะน้ำเกลือความเข้มข้น 0.5 โมลาร์
Investigation on the CdS-incorporated decorated TiO2 nanoporous arrays as a photoanode for cathodic protection of 304 SS in 0.5 M NaCl solution
ผศ.วรินรำไพ เศรษฐ์ธณบุตร
ผศ.ชัยภัทร เครือหงส์
จิรัชญา บุญเสริม
ทุนบัณฑิตศึกษาช้างเผือก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
111.  วิจัยเครื่องทดสอบความคงทนของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระยะยาว (Burn-in) ในขบวนการผลิตอุปกรณ์จุดระเบิด (CDI)
-
รศ.กฤษ เฉยไสย
นาย จารุวัฒน์ มณีรัตนาพร
บริษัท ควอลิตี้ แอสเซ็มบลี่ (ไทยแลนด์) จำกัด ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
112.  การสังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) โดยไม่เผา ด้วยการเตรียมโดยวิธีไฮโดรเทอร์มอลในการบำบัดสีรีแอคทีฟ (สีแดง เบอร์ 120) และสารอะลาคลอร์ โดยศึกษาผลของอุณหภูมิและเวลาในการบ่ม
Synthesis of as–synthesized TiO2 prepared by hydrothermal technique on reactive red 120 and alachlor degradation: the effect of aging temperatures and times
รศ.กิติโรจน์ หวันตาหลา
ทศพร สุวรรณเรือง
ทุนสนับสนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
113.  การย่อยสลายสารผสมอะม๊อคซี่ซิลินกับกรดคลาวูลานิกด้วยกระบวนการเฟนตันและอิเล็กโตรเฟนตัน
Amoxicillin combined with clavulanic acid degradation by Fenton and electro-Fenton processes
รศ.กิติโรจน์ หวันตาหลา
ปารนีย์ บุญช่วย
ทุนสนับสนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
114.  โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านความมั่นคงทางด้านน้ำ พลังงาน และอาหาร ของประเทศไทย
-
รศ.ลำปาง แม่นมาตย์
รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
อ.โพยม สราภิรมย์
กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย แล้วเสร็จ
115.  การพัฒนาคาร์บอนไฟเบอร์และคาร์บอนมอร์ต้าคอมโพสิตจากชีวมวลเหลือทิ้งของกากปาล์ม
Development of Carbon Fiber and Carbon-Mortar Composite form Biomass Waste of Palm Residual
ศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ
ผศ.ชาติชาย ไวยสุระสิงห์
ผศ.ชัยภัทร เครือหงส์
กรกนก บุญเสริม
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
116.  วิจัยและออกแบบเครื่องต้นแบบตรวจสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในขบวนการผลิตอุปกรณ์ควบคุมการจุดระเบิด (CDI) ชนิด RC
-
รศ.กฤษ เฉยไสย
นาย จารุวัฒน์ มณีรัตนาพร
บริษัท ควอลิตี้ แอสเซ็มบลี่ (ไทยแลนด์) จำกัด ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
117.  การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพจากน้ำมันยางนา และการทดสอบสมรรถนะกับเครื่องยนต์ดีเซลเบื้องต้น
Study to optimize the production of biofuel from Yang-Na oil and preliminary performance test for the diesel engines
รศ.ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร
ดร.สมพร เกษแก้ว
ผศ.เสรี วงส์พิเชษฐ
ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
118.  โครงการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไร่นาจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำต้นทุนในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขามูลส่วนที่ ๓ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
The Study of Farm Scale Water Management Efficiency from Changing Water Availability In the Mun River Sub Basin Part III, Amphoe Samrong, Changwat Ubon Ratchatani
อ.โพยม สราภิรมย์
รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสุข
กรมทรัพยากรน้ำ ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ แล้วเสร็จ
119.  แผ่นบันทึกข้อมูลบิตแพทเทิร์นที่มีไมโครเวฟและการแลกเปลี่ยนคลับปลิ้งช่วยการบันทึกแม่เหล็กที่ความหนาแน่นเชิงพื้นที่มากกว่า 1 Tb/in2
Bit-Patterned Media with Microwave and Exchange Coupled Composite Assisted Magnetic Recording at Areal Density over 1 Tb/in2
รศ.อาคม แก้วระวัง
นฤมล วรรณวงค์
วารุณี ทิพย์เจริญ
ศ.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร
สกว. ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
120.  โครงการพัฒนาโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมอาหารด้วยระบบโซ่ความเย็นและบรรจุภัณฑ์ (โครงการต่อเนื่อง)
Food Cold Chain and Proper Packaging
ศ.กาญจนา เศรษฐนันท์
อ. อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์
ผศ. รวิพิมพ์ ฉวีสุข
สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ดำเนินการ
121.  การศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบเส้นทางศึกษาธรรมชาติภูลังกา
A feasibility study and design of Phulanka natural study trails
ผศ.วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์
สุริยะ ผลพูน
สุพนต์ สีหาราช
พงษ์ศักดิ์ มณีกุล
จังหวัดนครพนม ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ แล้วเสร็จ
122.  การพัฒนาแบตเตอรีชนิดอัดประจุซ้ำได้แบบควบคุมการไหลของอิเล็คโทรไลต์โดยสังกะสีและโลหะออกไซด์เป็นขั้วไฟฟ้า
Development of rechargeable flow-assisted battery using Zn/metal oxide electrode
รศ.สุธาสินี เนรมิตตกพงศ์
อ.นวภัค เอื้ออนันต์
ณัฐพร ชะบา
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
123.  การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบความปลอดภัยในชุมชนระหว่างจังหวัดขอนแก่นและเพชรบุรี
A comparative study on community road safety in Khon Kaen and Phetchaburi Provinces
รศ.ธเนศ เสถียรนาม
รศ.วิชุดา เสถียรนาม
พงษ์พันธ์ แทนเกษม
Asian Transportation Research Society ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ดำเนินการ
124.  การพัฒนาแผนที่ความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย (TRS-Map)
Development of THAI Road Safety Map (TRS-Map)
Dr. Paramet Luathep
รศ.ธเนศ เสถียรนาม
Dr.Saroch Boonsiripant
Dr. Preda Pichayapan
Asst. Prof. Dr. Sittha Jaensirisak
Pol. Maj. Amornchai Leelakajonjit
ATRANS ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ ดำเนินการ
125.  โครงการยกระดับขีดความสามารถด้านการออกแบบและการผลิตแม่พิมพ์อัดรีดขึ้นรูป ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม
Capability Enhancement of Aluminum Extrusion Die Design and Manufacturing
ผศ.นำพล มหายศนันท์
นายศาศวัต มหบุญพาชัย
นายพงษ์ศักดิ์ ถึงสุข
นายเสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล
นางสาวรัตนสุดา แนวเงินดี
นายสุคันธกานต์ เงินบำรุง
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ บริษัท เอ็มทีอลูเมท ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ดำเนินการ
126.  โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรบนเส้นทางคมนาคมสายหลักเพื่อลดการใช้พลังงานในภาคขนส่ง
A study of improvement of signalized intersections along highway for energy reduction
ผศ. รัฐพล ภู่บุบผาพันธ์
รศ.ธเนศ เสถียรนาม
รศ.วิชุดา เสถียรนาม
ผศ. ไท ชาญกล
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย ดำเนินการ
127.  โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องกำจัดมอดและพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์
Improvement of the infrared machine to merchant development
ผศ.สุขอังคณา แถลงกัณฑ์
ผศ.อดุลย์ จรรยาอดุลย์
สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ แล้วเสร็จ
128.  การพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์แนะนำพฤติกรรมการขับขี่อัตโนมัติแบบดุลยภาพ
Development of Eco-Driving behavior Guiding System
ผศ.ธนา ราษฎร์ภักดี
รศ.ธเนศ เสถียรนาม
นายพงศกร ชิตชอบ
IRTC ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ แล้วเสร็จ
129.  การพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติเพือควบคุมกระบวนการอบแห้งเม็ดปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไก่
Development of Automatic Control System for an Organic Fertilizer Drying Process
ผศ.ธนา ราษฎร์ภักดี
มานพ ลีใส
นายกิตติพัฒน์ ชนะสิทธิ์
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ แล้วเสร็จ
130.  การกำจัดตะกั่วในน้ำด้วยเหล็กประจุศูนย์ขนาดนาโนเมตรที่ถูกใช้ควบคู่กับวัสดุมีโซพอรัสที่ผลิตได้จากซิลิกาที่สกัดจากแกลบ
Lead (II) removal from aqueous by using nZVI coupled with mesoporous materials synthesized from rice husk silica
รศ.กิติโรจน์ หวันตาหลา
นางสาวฉัตรกมล แก้วบุดดี
โครงการทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
131.  การออกแบบและประยุกต์ใช้งานวัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์ที่มีค่าดัชนีการหักเหเข้าสู่ศูนย์
Design and Applications of Near-Zero Refractive Index Metamaterials
รศ.นันทกานต์ วงศ์เกษม
ชัยยงค์ เสริมผล
คปก. ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ดำเนินการ
132.  การทดสอบสมรรถนะและการปล่อยไอเสียจากเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินที่ใช้อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพอากาศ
Performance and Emission Assessment from Diesel Engine Operated with Intake Air Quality Improvement
ผศ.ธนา ราษฎร์ภักดี
พงษ์พันธ์ ขยันเยี่ยม
อรรถพล สีดำ
คณิศร ธนัฐวุฒิกร
IRTC ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ แล้วเสร็จ
133.  โครงการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการจังหวัดนครพนม
Nakhonphanom Integrated Water Resources Development and Management Plan Project
ผศ.วิเชียร ปลื้มกมล
ผศ.กิตติเวช ขันติยวิชัย
อ.สินี ช่วงฉ่ำ
อ.ศิวา แก้วปลั่ง
นายศิริชัย วรจริยาสกุล
นายธีรศักดิ์ สายแสง
นายจุลจิตต์ แสวงเพชร
นายศรายุทธ วงษาศรี
นายปฐมพงศ์ ผลสนอง
นายเฉลิมพงษ์ พิลัยกุล
จังหวัดนครพนม ใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย แล้วเสร็จ
134.  การพัฒนาเครื่่องตรวจสอบและเปรียบเทียบระหว่างต้นแบบกับสำเนาของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในขบวนการผลิต
-
รศ.กฤษ เฉยไสย
นาย จารุวัฒน์ มณีรัตนาพร
บริษัท ควอลิตี้ แอสเซ็มบลี่ (ไทยแลนด์) จำกัด ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
135.  โครงการศึกษาและวิจัยความเหมาะสมในการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารต่อเนื่องหลายรูปแบบเบื้องต้น จังหวัดหนองคาย
-
รศ.พนกฤษณ คลังบุญครอง
ผศ.ชาติชาย ไวยสุระสิงห์
ศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ
รศ.ธเนศ เสถียรนาม
รศ.วัชรินทร์ กาสลัก
รศ.พัชรี หอวิจิตร
ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์
ผศ.สิทธา เจนศิริศักดิ์
ชัญญา อภิปาลกุล
จังหวัดหนองคาย ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ แล้วเสร็จ
136.  การขยายผลโมเดลการปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตรายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
The Public Participation in Black Spot Improvement Program: The Extension of Model Results
รศ.วิชุดา เสถียรนาม
รศ.ธเนศ เสถียรนาม
จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์
ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล
สสส. ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ แล้วเสร็จ
137.  แผ่นบันทึกข้อมูลบิทแพทเทิร์นที่มีแกนง่ายเอียง สำหรับความหนาแน่นเชิงพื้นที่มากกว่า 1 Tb/in2
Bit-Patterned Media with Tilted Easy Axis for Areal Density over 1 Tb/in2
รศ.อาคม แก้วระวัง
วารุณี ทิพย์เจริญ
ประสงค์ ฤทธิโย
วัชระ อังคุระศรี
ณัฏฐพล ไชยดวงศรี
โครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ (วท.) ประจำปี 2555 ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
138.  การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากระบบกาหนดตาแหน่งบนพื้นโลก ด้วยดาวเทียม (จีพีเอส) เป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพน้าฝน
Application of Global Positioning System (GPS) Data for Measuring Index of Precipitation Quality
รศ.สุนันทา กิ่งไพบูลย์
ผศ.กัลยกร ขวัญมา
ประวิทย์ อ่วงอารีย์
ทุนอุดหนุนทั่วไปประจำปี 2557 ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
139.  โครงการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการจังหวัดชัยภูมิ
Chaiyaphum Integrated Water Resources Development and Management Plan Project
ผศ.วิเชียร ปลื้มกมล
ผศ.กิตติเวช ขันติยวิชัย
อ.สินี ช่วงฉ่ำ
อ.ศิวา แก้วปลั่ง
นายศิริชัย วรจริยาสกุล
นายธีรศักดิ์ สายแสง
นายจุลจิตต์ แสวงเพชร
นายศรายุทธ วงษาศรี
นายปฐมพงศ์ ผลสนอง
นายเฉลิมพงษ์ พิลัยกุล
จังหวัดชัยภูมิ ใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย แล้วเสร็จ
140.  โครงการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการจังหวัดมหาสารคาม
Mahasarakham Integrated Water Resources Development and Management Plan Project
ผศ.วิเชียร ปลื้มกมล
ผศ.กิตติเวช ขันติยวิชัย
อ.สินี ช่วงฉ่ำ
อ.ศิวา แก้วปลั่ง
นายศิริชัย วรจริยาสกุล
นายธีรศักดิ์ สายแสง
นายจุลจิตต์ แสวงเพชร
นายศรายุทธ วงษาศรี
นายปฐมพงศ์ ผลสนอง
นายเฉลิมพงษ์ พิลัยกุล
จังหวัดมหาสารคาม ใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย แล้วเสร็จ
141.  โครงการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการจังหวัดกาฬสินธุ์
Kalasin Integrated Water Resources Development and Management Plan Project
ผศ.วิเชียร ปลื้มกมล
รศ.วินัย ศรีอำพร
อ.สินี ช่วงฉ่ำ
อ.ศิวา แก้วปลั่ง
นายศิริชัย วรจริยาสกุล
นายธีรศักดิ์ สายแสง
นายจุลจิตต์ แสวงเพชร
นายศรายุทธ วงษาศรี
นายปฐมพงศ์ ผลสนอง
นายเฉลิมพงษ์ พิลัยกุล
จังหวัดกาฬสินธุ์ ใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย แล้วเสร็จ
142.  การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันเพื่อแสดงผลการตรวจวินิจฉัยโรคเบื้องต้น
Development of mobile application for preliminary disease diagnostics
ชลธิป พงศ์สกุล
รศ.กานดา สายแก้ว
รินา ภัทรมานนท์
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ แล้วเสร็จ
143.  การพัฒนากลยุทธ์ห่วงโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Supply Chain Strategies for Enhancing Competitiveness for Sugarcane Industry in Preparation fot the AEC Framework
รศ.ดนัยพงศ์ เชษฐโชติศักดิ์
ศ.กาญจนา เศรษฐนันท์
อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์
สุรชัย จันทร์จรัส
จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ดำเนินการ
144.  โครงการศึกษาการใช้ความเร็วในการขับรถที่ปลอดภัยในทางพิเศษ
Study of Speed Driver Behaviour in Express Way, Thailand
ดร.จำรัส พิทักษ์ศฤงคาร
รศ.ลัดดา ตันวาณิชกุล
การทางพิเศษ ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
145.  โครงการระบบการบริหารจัดการปาล์มน้ำมันอย่างมีส่วนร่วมที่ยั่งยืนเพื่อเตรียมพร้อมการรองรับ GAP และ RSPO
โครงการระบบการบริหารจัดการปาล์มน้ำมันอย่างมีส่วนร่วมที่ยั่งยืนเพื่อเตรียมพร้อมการรองรับ GAP และ RSPO
ศ.กาญจนา เศรษฐนันท์
ผศ.ชาติชาย ไวยสุระสิงห์
ผศ.ชัยภัทร เครือหงส์
ผศ.ไกรเลิศ ทวีกุล
ผศ. อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์
ผศ.ดร. สุรชัย จันทร์จรัส
รศ.ดร. ระพีพันธ์ ปิตาคะโส
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
146.  การออกแบบและสร้างวงจรจ่ายกระแสไฟฟ้าที่มีช่วงการทำงานกว้างสำหรับตัวจุดระเบิด (CDI) เครื่องยนต์
-
รศ.กฤษ เฉยไสย
นาย จารุวัฒน์ มณีรัตนาพร
บริษัท ควอลิตี้ แอสเซ็มบลี่ (ไทยแลนด์) จำกัด ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
147.  โครงการพัฒนาโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมอาหารด้วยระบบโซ่ความเย็นและบรรจุภัณฑ์
Food Cold Chain and Proper Packaging
ผศ.ดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข
ศ.กาญจนา เศรษฐนันท์
ผช.อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์
สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ แล้วเสร็จ
148.  การสังเคราะห์แมงกานิสออกไซด์ และการประยุกต์ใช้ในการย่อยสลายโทลูอีน ในสภาวะแก็ส ด้วยขบวนการพลาสมาที่ไม่ใช้ความร้อนชนิดขั้วลวดไฟฟ้า
Synthesis of manganese oxide and application for toluene degradation under wire electrical discharge non-thermal plasma reactor
รศ.กิติโรจน์ หวันตาหลา
รศ.อาทิตย์ เนรมิตตกพงศ์
ดร. พงษ์ธนวัฒน์ เข็มทอง
ทุนสนับสนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ แล้วเสร็จ
149.  คุณสมบัติทาง Tribology ของการขึ้นรูปลึกแผ่นบางเหล็กกล้าไร้สนิม
Tribological characteristics of stainless steels deep drawing
ผศ.นำพล มหายศนันท์
นายปราโมทย์ คูวัฒนสุชาติ
นายศาศวัต มหบุญพาชัย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ดำเนินการ
150.  ศึกษาเพื่อประเมินทัศนคติต่อมาตรการควบคุมความเร็วในการขับขี่ พื้นที่ศึกษาถนนมิตรภาพช่วงเทศบาลนครขอนแก่น
A Study of user altitude toward city speed limits: A Section of Mittraphap Road along Khon Kaen Municipality
รศ.วิชุดา เสถียรนาม
รศ.ธเนศ เสถียรนาม
นายพงษ์พันธ์ แทนเกษม
ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ) ใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย แล้วเสร็จ
151.  การศึกษาเพื่อเสนอมาตรการควบคุมความเร็วในการขับขี่
A Study of Speed Control Proposal: A Section of Mittraphap Road along Khon Kaen Municipality
รศ.ธเนศ เสถียรนาม
รศ.วิชุดา เสถียรนาม
อ.พงษ์พันธ์ แทนเกษม
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ แล้วเสร็จ
152.  การศึกษาและพัฒนาชุดความรู้ด้านวิศวกรรมจราจรเพื่อความปลอดภัยทางถนนในชุมชนชนบท ระยะที่ 2 : ทางแยก
The development of traffic engineering knowledge for community road safety phase2: Intersections
รศ.วิชุดา เสถียรนาม
รศ.ธเนศ เสถียรนาม
อ.ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล
ผศ.ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์
ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน(ศวปถ.) ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ แล้วเสร็จ
153.  ระบบเครื่องจักรในการผลิตอ้อย ขั้นสูง
The advance mechanize sugarcane cultivation system
ผศ.ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์
MASAMI UENO
University of the Ryukyus, Japan ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
154.  โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำแผนแม่บทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
-
รศ.พนกฤษณ คลังบุญครอง
รศ.ธเนศ เสถียรนาม
รศ.วิชุดา เสถียรนาม
รศ.พัชรี หอวิจิตร
ผศ.พนมชัย วีระยุทธศิลป์
รศ.กิตติพงษ์ ตันมิตร
ผศ.อนัตต์ เจ่าสกุล
ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์
ผศ.สิทธา กองสาสนะ
ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล
รศ.ดร.ชัญญา อภิปาลกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย แล้วเสร็จ
155.  แนวทางปรับปรุงการตรวจวัดคุณภาพเพื่อการรับซื้อข้าวเปลือก
-
รศ.วินิต ชินสุวรรณ
รศ.พินัย ทองสวัสดิ์วงศ์
ดร.อนุชิต ฉ่ำสิงห์
นายณรงค์ ปัญญา
สำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตร ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ดำเนินการ
156.  แคนไฟฟ้า
Electric Khaen
ผศ.กิตติพิชญ์ มีสวาสดิ์
ปรัชญา รักษาพงศ์
กองทุนวิจัยประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ดำเนินการ
157.  การศึกษาจิตเตอร์การเขียนในการบันทึกแม่เหล็กแบบตั้งฉาก
Study of Write Jitter in Perpendicular Magnetic Recording
รศ.อาคม แก้วระวัง
คมกฤษณ์ ชูเรือง
ดำรงศักดิ์ ทองสมพร
ณัฏฐพล ไชยดวงศรี
ทุนสกว.-อุตสาหกรรม ประจำปี 2555 ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ แล้วเสร็จ
158.  ผลกระทบจากอุณหภูมิที่มีต่อรอยบันทึกแม่เหล็กของการบันทึกแม่เหล็กแบบตั้งฉาก
The Effects of Temperature on Magnetic Footprints in Perpendicular Magnetic Recording
รศ.อาคม แก้วระวัง
คมกฤษณ์ ชูเรือง
ดำรงศักดิ์ ทองสมพร
กชกร ปิตุโส
ทุนสกว.-อุตสาหกรรม ประจำปี 2555 ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ แล้วเสร็จ
159.  กระบวนการกัดขึ้นรูป ข้อเข่าเทียมจากไททาเนียมอัลลอยด์ด้วยเครื่องกัดอัตโนมัติความเร็วสูงแบบ 5 แกน
The Cutting Process of Titanium Alloy Knee Prosthesis by High Speed 5-axis CNC machine
จารุวัฒน์ ชมประดิษฐ์
รศ.สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์
โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนดลยี ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ แล้วเสร็จ
160.  ไม่มี
Enhancing the resilience and productivity of rainfed dominated ystems in Lao PDR through sustainable groundwater use
เกรียงศักดิ์ ศรีสุข
หล้า อาจวิชัย
อ.โพยม สราภิรมย์
International Water Management Institute ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ แล้วเสร็จ
161.  โครงการศึกษาและจัดทำคู่มือปรับปรุงกายภาพทางหลวงท้องถิ่นในเขตเมือง
Guideline ad Study of road geometry improvement in urban area
รศ.ลัดดา ตันวาณิชกุล
ดร.จำรัส พิทักษ์ศฤงคาร
กรมทางหลวงชนบท ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ แล้วเสร็จ
162.  การออกแบบเครื่องมืออ่านข้อมูลจากกล่องอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์ (ECU,ECM: Engine Control, Engine control Module) สำหรับรถจักรยานยนต์แบบหัวฉีด โดยแสดงผลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล(PC)
-
รศ.กฤษ เฉยไสย
นายจารุวัฒน์ มณีรัตนาพร
บริษัท ควอลิตี้ แอสเซ็มบลี่ (ไทยแลนด์) จำกัด ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ แล้วเสร็จ
163.  การพัฒนากระบวนการให้แรงเฉือนทั้งแบบควบคุมระดับความเค้นและอัตราความเครียด สำหรับการทดสอบแรงอัดสามแกน
The Innovation of Shearing Process with Stress-Strain Controlling Methoe for Unsaturated Triaial Testing Apparatus
ผศ.ดลฤดี หอมดี
ผศ.ปิโยรส จิระวัฒนา
นางสาวนิชา ไกรกีรติ
วช ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
164.  การพัฒนาชุดเครื่องมือทดสอบแรงอัดสามแกนเพื่อใช้ทดสอบดินที่ไม่อิ่มตัวด้วยน้ำ
The Innovation of Unsaturated Triaxial Testing Apparatus
รศ.ชินะวัฒน์ มุกตพันธุ์
ผศ.ดลฤดี หอมดี
ผศ.รัตมณี นันทสาร
ผศ.ปิโยรส จิระวัฒนา
นิชา ไกรกีรติ
วัชร พัฒนาวิวัฒนพร
วีระวัฒน์ วรรณกุล
วช ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
165.  การพัฒนาเครื่องมือทดสอบคุณสมบัติทาง Tribology ของการขึ้นรูปแผ่นเหล็ก High Strength Steel (HSS)
Development of Tribometer for Sheet Metal Forming of High Strength Steels (HSS)
ผศ.นำพล มหายศนันท์
นายภาณุวัฒน์ จิววัฒนารักษ์
นายโพธิวัตร กิตติรุ่งเรือง
นายศาศวัต มหบุญพาชัย
นายชินะ เพ็ญชาติ
นายเจนวิทย์ โสภารัตน์
นายสุคันธกานต์ เงินบำรุง
นายวุฒิพงษ์ ศรีธรรม
Prof. Dr. Kuniaki Dohda
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
166.  โครงการพัฒนาเทคโนโลยีอาคารที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ ที่เหมาะสมกับบริบทของประทศไทย
Net Zero Energy Building
ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักดี
รศ.ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร
ผศ.ดร.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์
นรินพร มาลาศรี
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ แล้วเสร็จ
167.  โครงการการฟื้นฟูน้ำใต้ดินที่ปนเปื้อนสารกำจัดศัตรูพืชโพรฟีโนฟอสด้วยวิธีทางชีวภาพเชิงปรับปรุงโดยใช้หลักการเติมเซลล์ที่ถูกกระตุ้น
Enhanced Bioremediation of Profenofos Pesticide-contaminated Groundwater Using Stimulated Cell Augmentation Approach
ผศ.พุทธพร แสงเทียน
รศ.สุมนา ราษฎร์ภักดี
รศ.ดร.อลิสา วังใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (งบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2556) ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
168.  ความเป็นไปและการควบคุมจุลมลสารในอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์
Fate and removal of emerging micropollutants in feedstock industry
รศ.ดร. สุธา ขาวเธียร
ผศ.ธัญลักษณ์ ราษฎร์ภักดี
รศ.สุมนา ราษฎร์ภักดี
ผศ.ดร. ตะวัน ลิมปิยากร
ผศ.ดร. ปฏิภาณ ปัญญาพลกุล
ผศ.ดร. พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ดร. เบญจพร สุวรรณศิลป์
ดร. อรอนงค์ ลาภปริสุทธิ
ผศ.ดร.ปฏิรูป ผลจันทร์
ดร.สิริชัย คุณภาพดีเลิศ
ดร.ไชยวัฒน์ รงค์สยามานนท์
สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
169.  เทคโนโลยีการบำบัดสารอันตรายที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีทางชีวภาพและเคมีและการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน
Biological and Chemical Remediation Technologies for Hazardous Contaminants in the Environment and Knowledge Management
รศ.ดร. อลิสา วังใน
รศ.สุมนา ราษฎร์ภักดี
ผศ.ธัญลักษณ์ ราษฎร์ภักดี
ผศ.ดร. จิตรตรา เพียภูเขียว
ผศ.ดร.นัยนันทน์ อริยกานนท์
ผศ.ดร. วรงค์ ปวราจารย์
รศ.ดร. ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล
ดร. กัลยา สุนทรวงศ์สกุล
ดร. จรัสลักษณ์ เพชรวัง
สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
170.  การออกแบบและผลิตข้อเข่าเทียมที่มีขนาดเหมาะสมกับกายวิภาคของผู้หญิงไทย
The design and manufacture of total knee replacement prosthesis suitable for anteroposterior movement for Thai woman
เกรียงไกร นาบุดดา
รศ.สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์
โครงการวิจัยตามโครงการบ่มเพาะนักวิจัยเพื่อให้สร้างผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ประจำปี 2555 ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
171.  การวิเคราะห์โครงสร้างขลุ่ยเพียงออและการสังเคราะห์เสียงขลุ่ยเพียงออด้วยกรรมวิธีการประมวลสัญญาณเชิงเลข
Structural Analysis of Khlui Phiang-Aw and Synthesis of Khlui Phiang-Aw Sound using Digital Signal Processing Method
ผศ.กิตติพิชญ์ มีสวาสดิ์
กรกช แสงรัตนกุล
โครงการบ่มเพาะนักวิจัยเพื่อให้สร้างผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ประจำปี 2555 ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ดำเนินการ
172.  เครื่องตรวจจับไฟกระชากและความเพี้ยนของแรงดันไฟฟ้า
Line Voltage surge and Harmonics detector
รศ.กฤษ เฉยไสย
นาย มงคล ดาวสว่าง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ แล้วเสร็จ
173.  การวิจัยการจัดการกระบวนการกะเทาะและขัดขาวข้าวหอมมะลิ เพื่อลดความสูญเสียเชิงปริมาณและคุณภาพ
Research on De-husking and Whitening Process of Jasmine Rice to Reduce the Qualitative and Quantitative Losses
ผศ.วรินรำไพ เศรษฐ์ธณบุตร
ผศ.พนมกร ขวาของ
มาลีนี ลีโทชวลิต
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
174.  เงินสมทบจาก มข โครงการนำร่องการพัฒนาพลังน้ำขนาดเล็กเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ลุ่มน้ำชี: ระยะที่ 2
Co-research fund from KKU A Pilot Project for the Development of Small-scale Hydropower for Electricity Generation in Chi River Basin: Phase 2
ศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ
รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
ผศ.ชาติชาย ไวยสุระสิงห์
รศ.วินัย ศรีอำพร
รศ.วัชรินทร์ กาสลัก
ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้
ผศ.ปุริมพัฒน์ สุจำนงค์โตกุล
ศ.ศุภชัย ปทุมนากุล
สุริยะ ผลพูน
ผศ.วันชัย ธนาเศรษฐอังกูล
อุดหนุนวิจัย 40 ปี ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ แล้วเสร็จ
175.  โครงการยกระดับขีดความสามารถด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และการขึ้นรูปแผ่นบางเหล็กกล้าไร้สนิม
Capability Enhancement Project for Product Design and Sheet Forming Process of Stainless Steel
ดร.ศาศวัต มหบุญพาชัย
นายเสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล
นางสาวรัตนสุดา แนวเงินดี
นายณรงค์ พิทักษ์ทรัพย์สิน
นายสุคันธกานต์ เงินบำรุง
อ.ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์
ผศ.นำพล มหายศนันท์
อ.ฮัดสัน ศิริสุวะพงษ์
Prof. Dr. Kuniaki Dohda
Mr. Tetsuo Nakazawa
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ แล้วเสร็จ
176.  โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่การเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรในพื้นที่เขตชลประทานขอนแก่น : กรณีแก่งละว้า
no
รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
ดิรก สาระวดี
สุพัตรา ชาติบัญชาชัย
รศ.วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ
กรมชลประทาน ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ ดำเนินการ
177.  การปรับรูปแบบห่วงโซ่อุปทานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
Supply Chain Redesign for sugarcane industries in preparation for the AEC Framework
ศ.กาญจนา เศรษฐนันท์
รศ.ดนัยพงศ์ เชษฐโชติศักดิ์
ศ.สุจินต์ บุรีรัตน์
ผศ.อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์
สุรชัย จันทร์จรัส
อธิวัฒน์ บุญมี
นันทิกา ชัยกัณหา
จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
178.  แผนงานวิจัย “การปรับรูปแบบโซ่อุปทานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของอุตสาหกรรมการเกษตร”
Supply Chain Redesign for Agro Industries in preparation for the AEC Framework
ศ.กาญจนา เศรษฐนันท์
รศ.ดร.นิกร ศิริวงศ์ไพศาล
ผศ.ดร.ปรารถนา ปรารถนาดี
ผศ.ดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์
รศ.ดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์
จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
179.  โครงการนำร่องการพัฒนาพลังน้ำขนาดเล็กเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ลุ่มน้ำชี: ระยะที่ 2
A Pilot Project for the Development of Small-scale Hydropower for Electricity Generation in Chi River Basin: Phase 2
ผศ.ชาติชาย ไวยสุระสิงห์
ศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ
รศ.วินัย ศรีอำพร
รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
รศ.วัชรินทร์ กาสลัก
ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้
ผศ.ปุริมพัฒน์ สุจำนงค์โตกุล
ศ.ศุภชัย ปทุมนากุล
ผศ.วันชัย ธนาเศรษฐอังกูล
สุริยะ ผลพูน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ แล้วเสร็จ
180.  การศึกษาการรบกวนทางแม่เหล้กไฟฟ้าที่เหนี่ยวนำทำให้เกิดสปินทรานสเฟอร์ทอร์กในหัวบันทึกแม่เหล็ก
A study of electromagnetic interference induced spin transfer torque in recording heads
ศ.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร
นายอนันต์ เครือทรัพย์ถาวร
คปก. ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ดำเนินการ
181.  วัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์เพื่อเป็นเกราะป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในย่านความถี่สูง
Metamaterials as Electromagnetic Wave Shield in High Frequency Regimes
รศ.นันทกานต์ วงศ์เกษม
อมรเทพ สอนศิลพงศ์
คปก. ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ดำเนินการ
182.  แนวทางการกำหนดมาตรฐานการใช้น้ำมันดีเซลผสมน้ำมันพืชดิบ สำหรับเครื่องยนต์รอบต่ำ
Determination Guideline of Blended Oil Standard from Diesel-Crude Vegetable Oil for Low Speed Engine
รศ.ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร
รศ.ดร.สมชาย จันทร์ชาวนา
รศ.ดร.นคร ทิพยาวงศ์
รศ.ดร.อภิชิต เทอดโยธิน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
183.  แผ่นเก็บข้อมูลบิทแพทเทิร์นที่มีเทคโนโลยีช่วยเขียนข้อมูล สำหรับความหนาแน่นพื้นที่มากกว่า 1 Tb/in2
Bit-patterned media with assisted writing technology for areal density over 1 Tb/in2
รศ.อาคม แก้วระวัง
ศ.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร
วารุณี ทิพย์เจริญ
ณัฐภาส์ ประภาสวัสดิ์
ปัฐพล บัวทอง
ศรัญยา บุญช่วยรักษา
ศุภกาญจน์ พูลสง่า
โครงการบ่มเพาะนักวิจัยเพื่อให้สร้างผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ประจำปี 2555 ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
184.  โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารไทยอย่างยั่งยืนสู่หลักการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการผลิตและการรักษาระบบ Green Productivity เพื่อการผลิต
Best Practice on Green Productivity and Continuous Improving
รศ.วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ
ศุภวรรณ ขันโททอง
รศ.อาทิตย์ เนรมิตตกพงศ์
สถาบันอาหาร ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
185.  เกมนักสำรวจกรุงเทพเพื่อการท่องเที่ยวและเรียนรู้สำหรับ iOS ๘๔ โครงการ ๘๔ พรรษามหาราชัน
Bangkok Explorer
ผศ.วิชชา เฟื่องจันทร์
พิศณุ ชัยจิตวณิชกุล
ปริญญา เฟื่องจันทร์
๘๔ โครงการ ๘๔ พรรษามหาราชัน สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ SIPA ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
186.  การเตือนภัยฝนด้วยค่าไอน้ำฝนจากข้อมูลจีพีเอส
Rainfall Warning Using Precipitable Water Vapor by GPS Observations
ประวิทย์ อ่วงอารีย์
โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2554 ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ เสนองาน
187.  การเตือนภัยฝนด้วยค่าไอน้ำฝนจากข้อมูลจีพีเอส
Rainfall Warning Using Precipitable Water Vapor by GPS Observations
รศ.สุนันทา กิ่งไพบูลย์
ประวิทย์ อ่วงอารีย์
โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2554 ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
188.  การพัฒนาระบบกลไกผสมผสานสำหรับเครื่องสับย่อยชีวมวล
A Development of Combine Mechine System for Biomass Shredding
รศ.รัชพล สันติวรากร
นายวศกร ตรีเดช
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ดำเนินการ
189.  กลุ่มวิจัยเฉพาะทาง ความเป็นไปและการควบคุมจุลมลสารชนิดใหม่ในสิ่งแวดล้อม
Research cluster “Fate and Removal of Emerging Micropollutants in Environment
รองศาสตราจารย์ ดร. สุธา ขาวเธียร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตะวัน ลิมปิยากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฏิภาณ ปัญญาพลกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ดร. เบญจพร สุวรรณศิลป์
ดร. อรอนงค์ ลาภปริสุทธิ
ผศ. ดร.สุมนา สิริพัฒนากุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิรูป ผลจันทร์
ดร.สิริชัย คุณภาพดีเลิศ
ผศ.ธัญลักษณ์ ราษฎร์ภักดี
ดร.ไชยวัฒน์ รงค์สยามานนท์
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
190.  การตั้งราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้ามือสอง
Optimal Prices Corresponding to Qualities of Second-hand Products
กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม
อ.จุมพล วรสายัณห์
พัฒนานักวิจัยใหม่ ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ดำเนินการ
191.  การหาค่าเหมาะที่สุดของโครงสร้างที่รับภาระจากลม
Optimisation of structures subject to wind loads
ศ.สุจินต์ บุรีรัตน์
พินิจ ต้นตระกูลรัตน์
คปก รุ่น 13 ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ดำเนินการ
192.  โครงการHIA โครงการอ่างเก็บน้ำชีบน-ยางนาดี จังหวัดชัยภูมิ
-
รศ.วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ
รศ.ชัญญา อภิปาลกุล
ผศ. สุชาดา ภัยหลีกลี้
ผศ. ชัชวาล กีรติวรสกุล
ผศ. ปกรณ์ สุเมธานุรักขกุล
บจก.พิสุทธิ์ เทคโนโลยี ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ แล้วเสร็จ
193.  การศึกษาพัฒนาแบบจำลองการปล่อยมลพิษและการใช้พลังงานเชื้อเพลิงของรถจักรยานยนต์สำหรับแบบจำลองการไหลของการจราจร
A development of Motorcycle Emission and Fuel Consumption Models for a Traffic Simulation
รศ.ธเนศ เสถียรนาม
ผศ.ธนา ราษฎร์ภักดี
นายอิทธิพล พ่ออามาตย์
Mr.Hashino Yoshihiko
ATRANS ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
194.  โครงการศึกษาและพัฒนาชุดความรู้ด้านวิศวกรรมจราจรเพื่อความปลอดภัยทางถนนในชุมชนชนบท ระยะที่ 1
A Study and Development of Traffic Engineering Kit for Road Safety in Rural Community Phase 1
ผศ.วิชุดา โค้วธนพานิช
รศ.ธเนศ เสถียรนาม
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
195.  โครงการพัฒนาระบบควบคุมสภาวะอากาศสำหรับโรงเรือนสุกรขุนโดยใช้ช่องเปิดใต้ cooling pad และห้องปรับอากาศด้วยระบบทำความเย็นแบบระเหยน้ำ
-
นายสรยุทธ วินิจฉัย
นาย นรินทร์ คนกลาง
ชัชวาลน์ ศรีหงอก
ผศ.ธนา ราษฎร์ภักดี
iTAPkku ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เสนองาน
196.  การเตรียมถ่านกัมมันต์จากผักตบชวาและกะลามะพร้าวเพื่อใช้ในการดูดซับสีจากน้ำเสียจากการย้อมไหม
The preparation of activated carbon from water hyacinth and coconut shell for dye adsorption from silk dyeing wastewater
ผศ.กัลยกร ขวัญมา
ายภาณุพงศ์ ธาราพิทักษ์ชีวิน
ศูนย์การจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
197.  การพัฒนาวัสดุผสมปูนซีเมนต์และจีโอโพลิเมอร์
Development of Portland cement and geopolymer composite materials
ศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ
รศ. ดร. วิทยา อมรกิจบำรุง
รศ.ดร.สันติ แม้นศิริ
ผศ.ดร.อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์
ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ
รศ.วันชัย สะตะ
ผศ.ดร.เกศรินทร์ พิมรักษา
ผศ.ดร.อานนท์ ชัยพานิช
ดร.สำเริง รักซ้อน
ดร.สุปรีดิ์ พินิจสุนทร
ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ
ดร.ธีรพนธ์ แย้มวงษ์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
198.  การใช้ประโยชน์จากเถ้าและวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเป็นวัสดุในงานคอนกรีต
Utillization ofwaste ashes and waste materials from industries as concrete materials
ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล
ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร
รศ.วันชัย สะตะ
ผศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ
ผศ.ดร.อุบลรัตน์ รัตนศักดิ์
ดร.วิเชียร ชาลี
ดร.จตุพล ตั้งปกาศิต
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
199.  อุปกรณ์ผลิตเกล็ดนำแข็งแบบพกพา
นางสาวปพิชญา ภูมิพระบุ
ส่วนตัว ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ แล้วเสร็จ
200.  การศึกษาวิจัยโครงการศึกษาระบบรถโดยสารด่วนพิเศษ (Bus Rapid Transit) เมืองขอนแก่น
-
รศ.พนกฤษณ คลังบุญครอง
ศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ
รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
รศ.ธเนศ เสถียรนาม
ผศ.ชาติชาย ไวยสุระสิงห์
รศ.กิตติพงษ์ ตันมิตร
ผศ.ปุริมพัฒน์ สุจำนงค์โตกุล
รศ.ประเสริฐ ดำรงชัย
ผศ.สิทธา เจนศิริศักดิ์
นายสังวาล ดิษฐ์ทอง
ผศ.มนสิชา เพชรานนท์
นายวุฒินันท์ พจน์ชัยกุล
สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ แล้วเสร็จ
201.  องค์ความรู้และประเด็นการวิจัย เพื่อการพัฒนาด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานไทยระดับมหภาค สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Knowledge and Research Issues for Delvelopment of Logistics and Supply Chain at Macro Level towards ASEAN Economic Community (AEC) : Northeast of Thailand
รศ.พนกฤษณ คลังบุญครอง
ผศ.สิทธา เจนศิริศักดิ์
ดร.วิโรจน์ มโนพิโมกษ์
ดร.สุเมธ องกิตติกุล
ผศ.ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
202.  อุปกรณ์ผลิตเกล๊ดนำแข็งแบบพกพา
นางสาวปพิชญา ภูมิพระบุ
สุรพล ภูมิพระบุ ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ แล้วเสร็จ
203.  เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพาขนาด 300 วัตต์โดยใช้เซลล์เชื้อเพลิง
A 300 Watt Portable Power Generator by Using Fuel Cell
ธนวรรธ์ จันทร์คำ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ดำเนินการ
204.  โครงการสนับสนุนทางเลือกเพื่อการพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
-
รศ.วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ
ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฎ
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 10 ใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย แล้วเสร็จ
205.  การปรับปรุงการทำงานในสายการประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟโดยใช้หลักเออร์โกโนมิกส์
HDD Assembly Process Ergonomics Improvement
ศ.กาญจนา เศรษฐนันท์
รศ.นิวิท เจริญชัย
ศ.สุจินต์ บุรีรัตน์
กองพัน คุ้มไข่น้ำ
Western Digital (Thailand) Co.,Ltd. ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ แล้วเสร็จ
206.  การศึกษาเพื่อการจัดทำระบบต้นแบบในการป้องกันและลดมลพิษจากกิจการทำเกลือสินเธาว์
Prototype of Pollution Prevention in Rock Salt Production
รศ.พัชรี หอวิจิตร
รศ.จิระศักดิ์ จินดาโรจน์
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ แล้วเสร็จ
207.  Reinforce MI activities Effective Achievement bu Introducing Multi-Criteria Decision Making System
Reinforce MI activities Effective Achievement bu Introducing Multi-Criteria Decision Making System
รศ.ดนัยพงศ์ เชษฐโชติศักดิ์
มงคล กิตติญาณขจร
Toshiba Storage Device Thailand Co. Ltd. ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ดำเนินการ
208.  การผลิต น้ำมันจากเมล็ดสำโรง
Bio-oil production from Bastard Poom
ชัยนิยม สินทร
รศ.ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร
คณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
209.  การใช้เศษคอนกรีตเป็นส่วนผสมในคอนกรีตพรุน
The use of recycled concrete aggregate in porous concrete
รศ.วันชัย สะตะ
นายอำพล วงศ์ษา
ทุนปริญญาโท ในโครงการมหาวิทยาลัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
210.  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม (NUI-RC)
NSTDA University Industry Research Collaboration (NUI-RC)
ผศ.ปาพจน์ เจริญอภิบาล
ผศ.นภัสถ์ ไตรโรจน์
วิทวัส แย้มวงษ์
สวทช (NSTDA) ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
211.  การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกในจังหวัดขอนแก่น
GREEN HOUSE GAS INVENTRORY FOR KHON KAEN PROVINCE
รศ.ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร
จิรายุทธ นามตะ
ทุนสนับสนุนจาก GTZ (German Technical Cooperation) ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
212.  โครงการการศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตมวลเบาผสมไดอะตอมไมต์
-
สุรสิทธิ์ เลิศนิมูลชัย
บ.คอนกรีต พรีซิชั่น ยูนิค จำกัด ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ดำเนินการ
213.  โครงการศึกษาและจัดทำ Baseline การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคขนส่งในจังหวัดนำร่อง และการศึกษาแนวทางในการส่งเสริมกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคขนส่ง
-
รศ.พนกฤษณ คลังบุญครอง
รศ.ธเนศ เสถียรนาม
ศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ
ผศ.สิทธา เจนศิริศักดิ์
Dr.Yasuki Shirakawa
ดร.อาทิตย์ ทิพย์พิชัย
ดร.นริศรา ลิ้มธนากุล
ผศ.มนสิชา เพชรานนท์
รศ.พัชรี หอวิจิตร
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ แล้วเสร็จ
214.  การควบคุมแบบติดตามการทำงานที่เหมาะสมสำหรับเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังอุทกสถิตชนิดอัตรา ทดแปรผันต่อเนื่อง
Optimal Operation Tracking Control of an Engine-Hydrostatic CVT Powertrain
ผศ.ปิโยรส จิระวัฒนา
ผศ.ธนา ราษฎร์ภักดี
นายทศพร แจ่มใส
โครงการบ่มเพาะนักวิจัยเพื่อให้สร้างผลงานในระดับนานาชาติ ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
215.  โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาระบบรถโดยสารด่วนพิเศษ (BUS RAPID TRANSIT, BRT) ต้นแบบในเมืองภูมิภาคเพื่อการจราจรปลอดภัยอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น
-
รศ.พนกฤษณ คลังบุญครอง
รศ.ประสิทธิ์ จึงสงวนพรสุข
ศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ
ผศ.ประกอบ มณีเนตร
รศ.พัชรี หอวิจิตร
ผศ.สิทธา เจนศิริศักดิ์
นายธีระชัย คมปรัชญา
นายอรรถกร สาละ
ผศ.มนสิชา เพชรานนท์
รศ.ชัญญา อภิปาลกุล
นางสาวรองรัตน์ วิโรจน์เพชร
ดร.นริศรา ลิ้มธนากุล
สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ แล้วเสร็จ
216.  โครงการการศึกษาสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบโครงข่ายด้านการขนส่งและจราจรในเขตพื้นที่กลุ่มยุทธศาสตร์ชายแดนจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน)
-
รศ.พนกฤษณ คลังบุญครอง
ผศ.ดร.สิทธา เจนศิริศักดิ์
รศ.ธเนศ เสถียรนาม
รศ.ลำดวน ศรีศักดา
ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ รองวิริยะพานิช
ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์
ผศ.วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์
ดร.วโรจน์ มโนพิโมกษ์
รศ.วิโรจน์ ทวีปวรเดช
รศ.พัชรี หอวิจิตร
รศ.ดร.ชัญญา อภิปาลกุล
ผศ.ดร.นิวิท เจริญใจ
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ แล้วเสร็จ
217.  การศึกษาสังคมคาร์บอนต่ำ: S-6-5 ระบบขนส่งปล่อยคาร์บอนต่ำ
Asia Low Carbon Society Research Project: S-6-5 Low Carbon Transport System
Prof.Yoshitsugu Hayashi
Prof.Atsushi Fukuda
Dr.Tuenjai Fukuda
Dr.Tetsuhiro Ishizaka
Dr.Teppei Osada
รศ.ธเนศ เสถียรนาม
Asst. Sittha Jaensirisak
Asst. Varameth Vichiensan
Dr.Paramet Luathep
Prof.Matthew Barth
National Institute for Environmental Studies ใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย แล้วเสร็จ
218.  การวิเคราะห์หาตัวแปรการผลิตและเปอร์เซ็นต์ไขมันสำหรับเติมลงในเครื่องผสมอาหารที่เหมาะสมในการผลิตอาหารสัตว์แต่ละสูตร
Determining the suitable processing parameters and percent of additional filled fat into the mixer for the production of various animal-feed formulation
ศ.ศุภชัย ปทุมนากุล
ผศ.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ดำเนินการ
219.  โครงการการปรับปรุงโปรแกรมการประเมินอัตราการผลิตโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมและการประยุกต์ใช้ในกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
The improvement of Artificial Neural Network model in estimating pelleting rate and the application to the productivity improvement process
ศ.ศุภชัย ปทุมนากุล
ผศ.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ดำเนินการ
220.  นวัตกรรมอุปกรณ์ผลิตออกซิเจนจากน้ำด้วยกระบวนการ Electrolysis
the prototype of oxygen generation
ผศ.อภิชาติ อาจนาเสียว
ชัยภัทร เครือหงส์
นันทวัฒน์ วีระยุทธ
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ แล้วเสร็จ
221.  ผลของอากาศพลศาสตร์ต่อแขนและหัวอ่านแบบคู่ในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟขนาด 3.5 นิ้ว
Effect of Aerodynamics on Arm and Read/Write Dual Head on 3.5
ผศ.สิริวิชญ์ เตชะเจษฎารังษี
นางสาวยุวธิดา ล่ามคำ
ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ดำเนินการ
222.  การจำลองสถานการณ์การผลิตเครื่อง Automation Magnetic Tester ในสายผลิต HGA
HGA Magnetic Tester Automation Simulation Project
ศ.กาญจนา เศรษฐนันท์
ศ.สุจินต์ บุรีรัตน์
นางสาววรญา เนื่องมัจฉา
ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เสนองาน
223.  การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับน้ำเสียที่มีที่มาพื้นฐานจากกากน้ำตาลเพื่อได้ผลประโยชน์ร่วม ปีที่ 2
Development of Co-Benefit Treatment System of Molasses-base Wastewater 2nd year
รศ.ไปรยา เฉยไสย
อ.วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์
National Institute of Environmental Studies, Japan ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ แล้วเสร็จ
224.  การพยากรณ์ฝนด้วยปริมาณไอน้ำในบรรยากาศจากข้อมูลบันทึกด้วยจีพีเอสและตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยา
Rainfall Forecasting Using Precipitable Water Vapor by GPS Observations and Meteorological Parameters
รศ.สุนันทา กิ่งไพบูลย์
Mikio Satomura
วันเพ็ญ สูนประโคน
ทุนอุดหนุนวิจัย ปี 2554 ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
225.  วัสดุจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าถ่านหินจากกระบวนการเผาแบบฟลูอิดไดซ์เบดผสมเถ้าลอยจากกระบวนการเผาแบบใช้ถ่านหินบด
-
ศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ
อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ดำเนินการ
226.  กรรมวิธีการเพิ่มปริมาณแกมมา-แอมิโนบิวทิริก แอซิด ในคัพภะของข้าวกล้อง
Process increase the amount of Gamma Aminobutyric Acid in germinated brown rice
กชกร สีหาราช
ทุนส่วนตัว ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ แล้วเสร็จ
227.  การวิเคราะห์โครงข่ายการขนส่งและกระจายเอทานอลเพื่อการส่งออกไปยังประเทศเวียดนามและจีนตอนใต้
A study of transportation and distribution network for expornting Thai ethanol to Vietnam and Souther China
ศิวพร สุกสี
โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ แล้วเสร็จ
228.  โครงการศึกษาตัวแบบที่เหมาะสมสำหรับการพยากรณ์การผลิตและจำหน่ายเอทานอลของไทย
A study of appropriate model for forecasting the production and distribution of Thai ethanol
ศศิวิมล ศรีโยธา
โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ แล้วเสร็จ
229.  การตรวจจับสุกรและการจำแนกขนาดและน้ำหนักสุกรจากภาพถ่าย
Image analysis for pig detection and recognition based on size and weight
ศ.ศุภชัย ปทุมนากุล
อ.บัญชา อานนท์กิจพานิช
โครงการมหาวิทยาลัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ดำเนินการ
230.  โครงการการจัดการระบบโลจิสติกส์ของรถรับส่งพนักงานเพื่อลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตขนาดใหญ่
Logistics Management System to Reduce Fuel Costs in Passenger Transportation of a Large-scale Industry
ศ.กาญจนา เศรษฐนันท์
รศ.ลัดดา ตันวาณิชกุล
บัญชา อานนท์กิจพาณิช
ผศ.ฉัตรชัย เบญจปิยะพร
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ แล้วเสร็จ
231.  โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง การสืบสวนเชิงลึกสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งและจราจร: พื้นที่การศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
-
รศ.พนกฤษณ คลังบุญครอง
ผศ.ปุริมพัฒน์ สุจำนงค์โตกุล
นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย
นายอรรถกร สาละ
นายวุฒิไกร ไชยปัญหา
กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
232.  โครงการจัดทำแผนรองรับวิกฤตการณ์ภาวะสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบด้านการท่องเที่ยว ระยะที่ 2
-
รศ.วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ
ดร.ชัญญา อภิปาลกุล
กรมการท่องเที่ยว ใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย แล้วเสร็จ
233.  การใช้เถ้าถ่านหิน เถ้าชานอ้อย และเถ้าแกลบ-เปลือกไม้ในคอนกรีตกำลังสูง
Use of fly ash, bagasse ash and rice husk-bark ash in high-strength concrete
ดร.สำเริง รักซ้อน
นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ
รศ.วันชัย สะตะ
นายวันทยาวุธ วงกองแก้ว
ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ดำเนินการ
234.  การสังเคราะห์ตัวดูดซับจากวัสดุที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบเพื่อใช้ตรวจวัดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายในส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
The synthesis of carbonaceous adsorbent for Volatile Organic Compounds analysis of Hard Disk Drive component
รศ.สมใจ ขจรชีพพันธุ์งาม
พิมานเมศ ชนะโยธา
ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
235.  การสังเคราะห์โครงสร้างนาโนแถวลำดับบนพื้นผิวอลูมิเนียม
Synthesis of Nanostructure Array on Aluminum Surface
ผศ.ชัยภัทร เครือหงส์
ณัฏฐิรา สายแผ้ว ณัฏฐิรา สายแผ้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
236.  การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการอบข้าวของโรงสี ดดยการปรับปรุงการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำฝุ่นกลับมาใช้ประโยชน์
Efficiency Improment of Rice Drying process by Improment recycing of Paticulate Metter
อ.ชัชวาล อัยยาธิติ
วาทิน ไชยขันธ์
สุวพงษ์ หินคำ
ณัชชา แสนกล้า
เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
237.  การออกแบบและผลิตไบโอเซ็นเซอร์ชิปโดยใช้อิเลคโทรดที่ทำจากวัสดุฟิล์มบางคาร์บอนคล้ายเพชร (ทุน TGIST)
Design and fabrication of microfluidic chip integrated diamond-like carbon (DLC) electrodes
ผศ.นภัสถ์ ไตรโรจน์
นางสาว รัตนากร แสนศักดิ์
นางสาว ศุภนิจ พรธีระภัทร
ทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST) ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
238.  การศึกษาความเร็วใบมีดที่เหมาะสม สำหรับเครื่องเก็บเกี่ยวข้าวฟ่างหวานแบบใบมีดหมุนเหวี่ยง
The Optimum Belocity of Cutting Blades for Sweet Sorghum Harvester
ผศ.เสรี วงส์พิเชษฐ
นายศักดิ์นรินทร์ ดีโยธา
ทุนโครงการมหาวิทยาลัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
239.  การตัดสินใจอย่างบูรณาการในการจัดการโซ่อุปทานสุกรระหว่างฟาร์มและโรงชำแหละ
Integrated Decision of Farms and Slughter House in a Swine Supply Chain Management
ศ.ศุภชัย ปทุมนากุล
นายศักดิ์ดา คำจันทร์
โครงการมหาวิทยาลัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ดำเนินการ
240.  การใช้ก๊าซชีวภาพในการอบแห้งกากตะกอนของระบบผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มสุกร
Using Biogas for Drying Sludge Waste from Biogas Reactor in Pig Farm
รศ.รัชพล สันติวรากร
นายศรัญยู สมศิริตระกูล
โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ดำเนินการ
241.  การลดการก่อตัวของไตรฮาโลมีเทนในกระบวนการผลิตน้ำประปา
Reduction of Trihalomethanes Formation in Water Supply Production Process
ผศ.กัลยกร ขวัญมา
นางสาววัชรียา มณฑาจันทร์
โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ แล้วเสร็จ
242.  จีโอพอลิเมอร์คอนกรีตพรุน
Porous Geopolymer
รศ.วันชัย สะตะ
นายธวัชชัย โทอินทร์
โครงการมหาวิทยาลัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ แล้วเสร็จ
243.  การวางแผนการผลิตอย่างบูรณาการระหว่างฟาร์มสุกรขุนและโรงชำแหละสุกร
The integrated production planning between swine fattening farms and slaughtering house
ศ.ศุภชัย ปทุมนากุล
นายอาทิตย์ อภิโชติธนกุล
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกสำหรับงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับภาคการผลิต ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ดำเนินการ
244.  การศึกษาแท่งเชื้อเพลิงชีวมวลจากกลีเซอรีนและวัสดุทางการเกษตร
A Study of Biomass Briquette from Glycerin and Agriclture Biomass
ชัชรินทร์ ศักดิ์กำปัง
รศ.ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร
คณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
245.  การพัฒนาเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยโดยใช้เชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพร่วมกับน้ำมันดีเซลในเครื่องยนต์ต้นกำลัง
DEVELOPMENT OF A FERTILIZER PELLETIZING MACHNINE BY USING BIOGAS AND DIESEL FUEL IN THE POWER ENGINE.
นัฐพงษ์ ต้นกันยา
รศ.ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
246.  การพยากรณ์ภาระเครื่องปรับอากาศรายชั่วโมงโดยใช้โครงข่ายคอมมิตตี
Cooling Load Prediction Using Committee Machine
รศ.ดนัยพงศ์ เชษฐโชติศักดิ์
นส.จิราพร คุณศรีเมฆ
กลุ่มวิจัยการประหยัดพลังงาน ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
247.  การประยุกต์ใช้บึงประดิษฐ์เป็นสวนน้ำในบ้านพักอาศัย
Application of Constructed Wetland in Home Aquatic Landscaping
รศ.พัชรี หอวิจิตร
นางสาวพัชริดา จันทรมณี
นายประวิทย์ อ่วงอารีย์
นางสาวปัทมา หาญสุรีย์
บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัด (มหาชน) ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ แล้วเสร็จ
248.  การพัฒนากำลังรับแรงอัดของจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าหนัก ด้วยการเติมเถ้าลอยและยิปซัม
-
ศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ
กรกนก บุญเสริม
ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ดำเนินการ
249.  โครงการศึกษาและออกแบบโครงการนำร่องการการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ลุ่มน้ำชี
A study and design of pilot project for development of small-scale hydropower for electricity generation in Chi River Basin
ศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ
ผศ.ชาติชาย ไวยสุระสิงห์
รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
รศ.วินัย ศรีอำพร
รศ.วัชรินทร์ กาสลัก
ศ.ศุภชัย ปทุมนากุล
ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้
สิณี ช่วงฉ่ำ
ยิ่งศักดิ์ พรรณเชษฐ์
วันชัย ธนาเศรษฐอังกูล
ณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
250.  การกำจัดความเค็มโดยการกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบมัลติสเตจแฟลชสำหรับการบริโภคในครัวเรือ
Desalination by Solar Multi-Stage Flash Distillation for Domestic Drinking Purpose
รศ.พัชรี หอวิจิตร
ประวิทย์ อ่วงอารีย์
กองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ แล้วเสร็จ
251.  การพัฒนาวัสดุวัสดุปุยไหมเพื่อใช้ในทางการแพทย์
The Development of Thai Silk Waste Material for Medical Uses
ศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ
รศ.พรอนงค์ อร่ามวิทย์
อารีพร สังฆกุล
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ดำเนินการ
252.  แบบจำลองการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำมูลช่วงอำเภอเมืองอุบลราชธานี
Riverbank Erosion Model: A case of Moon river in UbonRatchathani
รศ.กอปร ศรีนาวิน
รศ. อุทัย สุขสิงห์
ผศ.ทวีศักดิ์ วังไพศาล
ผศ.ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
ว.ช. ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ดำเนินการ
253.  -
Generic Performance Quantification for Adjust Algorithms Used in Suspension Manufacturing
ผศ.อนุชา แสงรุ่ง
นายธนวรรธก์ จันทร์คำ
ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ดำเนินการ
254.  การหาค่าเหมาะสมสุดแบบหลายเป้าหมายของระบบซัสเพนชันของฮาร์ดดิสก์ เฟส 2
Multiobjective Optimization of a HDD Suspension System phase II
ศ.สุจินต์ บุรีรัตน์
ธวัฒน์ชัย คุณะโคตร
nectec ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
255.  การนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์
Wastewater Utilization
ดร.เกษสุดา เดชพิมล
โรงงานขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ดำเนินการ
256.  การนำน้ำที่บำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ บริษัท บุญรอดบริวเวอร์รี่ จำกัด
wastewater utilization
ผศ.เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์
ดร เกษสุดา เดชภิมล
บริษัท บุญรอดบริวเวอร์รี่ จำกัด ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ ดำเนินการ
257.  โครงการสืบสวนสาเหตุอุบัติเหตุเชิงละเอียด : กรณีรถยนต์ส่วนบุคคลชนกับรถโดยสารปรับอากาศ บริเวณทางโค้งบ้านไทรโยง ต.กระสัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
In-analysis Investigation into the Cause of Road Crashes: A Passenger car (HONDA JAZZ) Collide with bus (Ubon Ratchathani – Pattaya) at the home turn Sai Yong T.Krasang, Buriram Province.
รศ.พนกฤษณ คลังบุญครอง
ผศ.ปุริมพัฒน์ สุจำนงค์โตกุล
นายอรรถกร สาละ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
258.  โครงการสืบสวนสาเหตุอุบัติเหตุเชิงละเอียด : กรณีรถตู้ชนท้ายรถบรรทุกกึ่งพ่วงบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 สาย จ.อุดรธานี - จ.สกลนคร กม. 16-17 บ.หนองแก ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี
In-analysis Investigation into the Cause of Road Crashes: Van Service (TOYOTA) collisions semi trucks (HINO) trailers. (Light truck columns). Udon Thani - Sakon Nakhon Road number 22, 16-17 Main KM.
รศ.พนกฤษณ คลังบุญครอง
ผศ.ปุริมพัฒน์ สุจำนงค์โตกุล
นายอรรถกร สาละ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
259.  โครงการศึกษาสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาค จ.อุบลราชธานี
THE SURVEY OF TRAFFIC AND TRANSPORT DATA FOR THE MAKING OF MASTER PLAN OF REGIONAL CITY , UBONRATCHATHANEE PROVINCE
รศ.ธเนศ เสถียรนาม
ผศ.ประกอบ มณีเนตร
รศ.พัชรี หอวิจิตร
ผศ.สิทธา เจนศิริศักดิ์
รศ.ประเสริฐ ดำรงชัย
ผศ.มนสิชา เพชรานนท์
รศ.ประสิทธิ์ จึงสงวนพรสุข
รศ.พนกฤษณ คลังบุญครอง
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ ดำเนินการ
260.  โครงการเพาะต้นกล้าอุตสาหกรรม
Industrial seed incubation
รศ.ปณิธาน พีรพัฒนา
รศ.ชาญณรงค์ สายแก้ว
วิชัย คลังทอง
ผศ.ชื่นจิต อังวราวงค์
อ.เอกพงษ์ ทองธีระภาพ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
261.  เครื่องกำเนิดฟองชนิดถังอัดอากาศสำหรับคอนกรีตมวลเบาระบบเซลลูล่า
-
ศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ
ธีรวัฒน์ สินศิริ
คำภี จิตชัยภูมิ
- ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ดำเนินการ
262.  การศึกษาการปนเปื้อนและวางเครือข่ายเฝ้าระวังการปนเปื้อนของสารพิษในแหล่งน้ำใต้ดินในพื้นที่อำเภอทับคล้อ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร และอำเภอวังโป่่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
A study of contamination and configuration of monitoring network of contaminated possion in underground water in the districts of Tubklo and Wangsaaipoon, Phijit province, and the district of Wangpoon
ผศ.วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์
รศ.ดร.รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล
ดร.ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์
นายสุรชัย สมผดุง
ดร.กฤติกา ตระกูลงาม
ดร.วิเชียร กีรตินิจกาล
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ แล้วเสร็จ
263.  โครงการพัฒนาต้นแบบระบบควบคุมสภาวะแวดล้อมในโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อแบบปิดด้วยระบบ Multi Inlet
Development of a Multi-inlet System for an Evaporative Cooling System in a Poultry House
นาย สรยุทธ วินิจฉัย
ผศ.ธนา ราษฎร์ภักดี
นายนิคม น้อยเชียง
นายนรินทร์ คนกลาง
นาย ชัชวาลน์ ศรีหงอก
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย และ บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ แล้วเสร็จ
264.  โครงการพัฒนาต้นแบบระบบควบคุมสภาวะแวดล้อมในโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อแบบปิดด้วยระบบ Multi Inlet และ ระบบหน้าต่างรถเมล์
Development of a Combined Multi-inlet and Evaporative Cooling Unit for a Poultry House
นายสรยุทธ วินิจฉัย
ผศ.ธนา ราษฎร์ภักดี
นายนิคม น้อยเชียง
นาย นรินทร์ คนกลาง
นาย ชัชวาลน์ ศรีหงอก
INDUSTRIAL TECHNOLOGY ASSISTANCE PROGRAM: ITAP และ บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ แล้วเสร็จ
265.  การพยากรณ์ผลผลิตอ้อยด้วยโครงข่ายประสาทเทียม และระบบช่วยตัดสินใจสำหรับการวางแผนเก็บเกี่ยวผลผลิต
An artificial neural network model to predict cane yield and the decision support system to manage the harvesting plan
ศ.ศุภชัย ปทุมนากุล
ผศ.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม
บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ดำเนินการ
266.  การศึกษาปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจและความพึงพอใจของเกษตรกรในการปลูกอ้อยและพืชแข่งขัน
The study of decision-making and satisfaction of growing sugar cane and alternative crops
ผศ.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม
ศ.ศุภชัย ปทุมนากุล
ผศ.ก่อพงษ์ พลโยราช
บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ดำเนินการ
267.  หุ่นยนต์ช่วยถือกล้องแบบจำกัดการเคลื่อนที่สำหรับการผ่าตัดทางนรีเวช
Camera Holdong Robot
รศ. นพ. โกวิท คำพิทักษ์
ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2553 ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ดำเนินการ
268.  หุ่นยนต์ช่วยถือกล้องแบบจำกัดพื้นที่สำหรับการผ่าตัดทางนรีเวช
Camera Holding Robot
ผศ.สิริวิชญ์ เตชะเจษฎารังษี
รศ. นพ. โกวิท คำพิทักษ์
ทุนอุดหนุนการวิจัย ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ดำเนินการ
269.  โครงการประเมินสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและวิเคราะห์แนวทาง
-
รศ.วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ
ดร.นิสัย วนากุล
ดร.เมธี เวชรัตน์
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ แล้วเสร็จ
270.  การบำบัดซีโอดีในน้ำเสียจากการย้อมไหมในครัวเรือนโดยแกลบเผา (จดอนุสิทธิบัตรในส่วนของชุดกรองอย่างง่าย)
COD Treatment of Silk Dying Wastewater from Household Production by Burned Rice Husk
ผศ.กัลยกร ขวัญมา
ศตวรรษ ทวงชน
ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
271.  ประสิทธิภาพในการดูดซับสีแอซิดด้วยถ่านกัมมันต์จากแกลบเผา
Efficiency of Acid Dye Adsorption by Activated Rice Husk
ผศ.กัลยกร ขวัญมา
พัทธกมล สมบุตร
ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
272.  กรรมวิธีการเพิ่มปริมาณแกมมา-แอมิโนบิวทิริก แอซิด ในคัพภะของข้าวเปลือก
Process increase the amount of Gamma Aminobutyric Acid in germinated paddy rice
กชกร สีหาราช
ทุนส่วนตัว ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ แล้วเสร็จ
273.  การศึกษาผลของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่อสมรรถนะของหัวบันทึกทางแม่เหล็ก
Study of Electromagnetic Field Effects on Magnetic Recording Head
ศ.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร
รศ.อาคม แก้วระวัง
อนันต์ เครือทรัพย์ถาวร
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ทุนวุฒิเมธีวิจัย) ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
274.  โครงการการศึกษารูปแบบการผลิตพลังงานจากชีวมวลโดยระบบสหกรณ์
none
ฉัตรเพชร ยศพล
ผศ.เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์
จังหวัดนครพนม กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ แล้วเสร็จ
275.  การคำนวณระดับสินค้าคงคลังของโรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่ลพบุรีและพระประแดง
Inventory policy estimation in animal feed plants: Lopburi and Prapa-daeng Plants
ผศ.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม
ศ.ศุภชัย ปทุมนากุล
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ ดำเนินการ
276.  การผลิตก๊าซชีวภาพโดยใช้กากมันสำปะหลังหลังจากกระบวนการผลิตแป้งมัน
BIOGAS PRODUCTION BY USING CASSAVA WASTE CAKE FROM THE PRODUCTION OF CASSAVA STARCH.
รศ.ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร
พงษ์พันธ์ พรมพิพักต์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
277.  การยืดอายุการใช้งานของท่อคาปิลารีในการเชื่อมต่อวัสดุด้วยความร้อน
TIC Capillary Lifetime Extension
ผศ.สิริวิชญ์ เตชะเจษฎารังษี
Sunchai Mata
ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิกส์ไดร์ฟ ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ดำเนินการ
278.  Study of an ESD induced pinned layer reversal effect in a TuMR head
Study of an ESD induced pinned layer reversal effect in a TuMR head
Siridech Boonsang
Wanchai Pijitrojana
Pongsak Mahachoklertwattana
Chiranut Sa-ngaimsak
Western Digital (WD) ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ดำเนินการ
279.  Study of an ESD induced pinned layer reversal effect in a TuMR head
Study of an ESD induced pinned layer reversal effect in a TuMR head
รศ.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์
Siridech Boonsang
Wanchai Pijitrojana
Pongsak Mahachoklertwattana
Western Digital (Thailand) ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
280.  การพัฒนากระบวนการนึ่งของข้าวฮาง
Improvement of geminated brown rice steaming
ชมพูนุท บรรเทาทุกข์
สกว IRPUS ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ดำเนินการ
281.  การออกแบบรูปแบบการจัดตารางการผลิตของเครื่อง Oven ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ เพื่อให้ประสิทธิภาพในการใช้เครื่องจักรสูงสุด และมีต้นทุนการผลิตต่ำ
Design Principles for Shop Floor Scheduling of Oven Machine with Maximize Machine Utilization and Minimize Production Cost
ศ.กาญจนา เศรษฐนันท์
นางสาวรัฐณี อิ่มเสถียร
ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ดำเนินการ
282.  การพัฒนาการจัดตารางการผลิตหลักเพื่อให้มีต้นทุนรวมต่ำที่สุด : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
Development of Master Production Scheduling with Minimizing Total Costs : A Case Study of a Hard Disk Drive Industry
ศ.กาญจนา เศรษฐนันท์
สรรเพชร เทพชาลี
ธนพิชญ์ จำปาทอง
ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ดำเนินการ
283.  ศึกษาการใช้โครงข่ายประสาทเทียมในการตรวจจับสัญญาณรบกวนในหัวบันทึกที่เกิดจากการคายประจุไฟฟ้าสถิต โดยอาศัยแบบจำลองเครื่องจักรกล
Study of Using Artificial Neural Network Detects Noise in Recording Heads from Electrostatic Discharge Based on Machine Model
รศ.วนิดา แก่นอากาศ
ศ.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร
สิทธิศักดิ์ จามน้อยพรหม
ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ แล้วเสร็จ
284.  การพัฒนาระบบติดตามรายงานผลผลิตภาพการผลิต
Real Time Tracking Yield Report System
รศ.วนิดา แก่นอากาศ
ชัชชล เปรมชัยสวัสดิ์
ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ดำเนินการ
285.  พัฒนาระบบควบคุมคุณภาพข้อมูลทดสอบ
Developing a Quality Control Test Data System
รศ.วนิดา แก่นอากาศ
วิรัตน์ หวาวิสัย
ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ดำเนินการ
286.  โปรแกรมจำลองการกระจายความร้อนภายในเตาอบแบบลมร้อน
The Prediction Program of the Heat Distribution in the Hot Air Oven
อ.อธิป เหลืองไพโรจน์
นางสาววารี วรรณขาว
ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดิสก์ไดร์ฟ ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ดำเนินการ
287.  การปรับปรุงระบบการผลิตน้ำปราศจากไอออนเพื่อให้สอดคล้องกับคุณภาพน้ำป้อนในปัจจุบัน
The Improvement of De-Ionized Water Process Related to Feed Water
อ.อธิป เหลืองไพโรจน์
นายสุทธินันท์ ทันอินทรอาจ
ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ดำเนินการ
288.  การแก้ปัญหาการจัดตารางการผลิตต่อเนื่องแบบผสมที่มีการไหลย้อนกลับของงานโดยมีการควบคุมเวลาการผลิตในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
Solving the Re-Entrant Hybrid Flow Shop Scheduling Problem with Time Windows in Hard Disk Drive Industry
ศ.กาญจนา เศรษฐนันท์
ศ.สุจินต์ บุรีรัตน์
นายเชฏฐา ชำนาญหล่อ
ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ดำเนินการ
289.  การเพิ่มสมรรถนะของขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการด้วยแบบจำลองเซอโรเกท
Performance enhancement of MOEAs using surrogate models
ศ.สุจินต์ บุรีรัตน์
ณัญธิวัฒน์ พลดี
คปก. ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ดำเนินการ
290.  พัฒนาระบบควบคุมคุณภาพข้อมูลทดสอบ
Developing a Quality Control Test Data System
ผศ.จิระเดช พลสวัสดิ์
นายอนุวัชช์ โฮ่คุณ
ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
291.  การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของโรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย
Imprvovement Rice Processing at Mahachanachai Agiculture Cooperative
สุรศักดิ์ จันโทริ
กุลวุฒิ จอกน้อย
ฉัฐวัต แก่นพิมพ์
ทวีสิทธิ์ พานเยือง
ทองพูล อัมภาพันธ์
จินดามณี นิสยันต์
ผศ.พนมกร ขวาของ
สวทช ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
292.  คู่มือสำหรับการวิเคราะห์ผลประโยชน์ร่วมของโครงการภาคการขนส่ง
Manual for Co-Benefit Measurement in Transport Sector
Prof.Atsushi Fukuda
Dr. Mikiharu ARIMURA
Dr. Tetsuhiro ishizaka
รศ.ธเนศ เสถียรนาม
ผศ.วิชุดา โค้วธนพานิช
ผศ.สิทธา เจนสิริศักดิ์
Institute for Global Environmental Strategies, Japan (IGES) ใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย ดำเนินการ
293.  เถ้าลอยจีโอโพลิเมอร์มวลเบาด้วยผลอะลูมิเนียม
-
ศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ
สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ดำเนินการ
294.  การจัดกลุ่มผู้ส่งและจัดเส้นทางการขนส่งน้ำมันใช้แล้วเพื่อผลิตน้ำมันไบโอดีเซลโครงการธนาคารหมู่บ้านและไบโอดีเซลตามแนวพระราชดำริ
Used-Oil Supplier Clustering and Vehicle Routing for Bio-Diesel Production : Village Bank and Bio-Diesel Project Initiated by His Majesty King Bhumiblo Adulyadej
ผศ.ศรีสวัสดิ์ ทรัพย์สมบูรณ์
ศิริลักษณ์ คุ้มทวีกิจ
กองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ แล้วเสร็จ
295.  ระบบการตัดสินใจและการปรับปรุงสมรรถนะการผลิตของอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
Decision Support System and Continual Improvement for HDD Manufacturing System
ศ.กาญจนา เศรษฐนันท์
นางสาววรญา เนื่องมัจฉา
นางสาวนันทิกา ชัยกัณหา
ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ ดำเนินการ
296.  การออกแบบรหัสแอลดีพีซีชนิดอัตราการเข้ารหัสสูงที่มีความซับซ้อนของการเข้ารหัสต่ำสำหรับช่องสัญญาณการบันทึกระบบแม่เหล็ก : ระยะที่ 2
Design of High-Rate LDPC Codes with Low Encoding Complexity for Magnetic Recording Channel : Phase II
รศ.วิระสิทธิ์ อิ่มถวิล
นายภูริพงศ์ สุทธิโสภาพันธ์
ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ ดำเนินการ
297.  โครงการเพาะต้นกล้าอุตสาหกรรม
Industrial seed Incubation
รศ.ปณิธาน พีรพัฒนา
รศ.ชาญณรงค์ สายแก้ว
ชื่นจิตร์ อังวราวงค์
วิชัย คลังทอง
เอกพงษ์ ทองธีรภาพ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
298.  โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของวัสดุพื้นฐานและพลังงานของประเทศ กลุ่มผลิตภัณฑ์การเกษตร กรณีศึกษาข้าว
LAC database for rice
ฉัตรเพชร ยศพล
ผศ.เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์
สถาบันเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย แล้วเสร็จ
299.  การเลื่อนไถลของแผ่นดิสก์ในขณะขันสกรูในกระบวนการการประกอบฮาร์ดดิกส์โดยใช้ระเบียบวิธีทางไฟไนท์เอเลเมนท์ : ระยะที่ 1
Mechanism of disk slip white fastened screw in hard disk assembly process by using finite element method : Phase 1
ผศ.เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต
นายวิทยา ไชยศล
ศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิกส์ไดรฟ์ ใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย ดำเนินการ
300.  การศึกษาปัจจัยจากค่าระยะเผื่อที่มีผลต่อค่า Gram Load ใน Head Stack Assembly : ระยะที่ 2
Study the factor from tolerance with the result to Gram load of Head Stack Assembly : Phase 2
ผศ.เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต
นายไพรสัณฑ์ ศักดิ์ชัชวาลย์
ศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิกส์ไดรฟ์ ใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย แล้วเสร็จ
301.  การวิเคราะห์ค่าพิกัดความเผื่อของแบริ่งกลไกแขนหัวอ่าน/เขียนฮาร์ดดิสก์ : ระยะที่ 2
Tolerance Analysis of Pivot bearing Actuator-arm Mechanism in Hard Disk Drive : Phase 2
ผศ.เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต
นายบัณฑิตย์ ปราณนัทธี
ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย แล้วเสร็จ
302.  การพยากรณ์พื้นที่ปลูกอ้อยและพืชแข่งขัน
An estimation of areas growing cane and other alternative crops
ศ.ศุภชัย ปทุมนากุล
ผศ.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม
บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด ใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย แล้วเสร็จ
303.  การศึกษาการตรวจจับข้อมูลด้วยวิธีการถอดรหัสแบบซีเควนเชียลบนช่องสัญญาณการบันทึกระบบแม่เหล็ก : ระยะที่ 2
Study the Symbol Detector with Sequential Decoding for Magnetic Recording Channels : Phase II
รศ.วิระสิทธิ์ อิ่มถวิล
นายจักรี โคตรสี
ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย ดำเนินการ
304.  การออกแบบหาค่าเหมาะสมสุดของโครงสร้างเครื่องบินแบบอ่อนตัว
design optimisation of a morphing aircraft structure
ศ.สุจินต์ บุรีรัตน์
สุวิน สลีสองสม
คปก. ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
305.  คอนกรีตมวลเบาแบบผสมโฟมเหลวที่มีกำลังสูง
-
ศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ
กฤษณ์ กิ่งโก้
ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
306.  การวิเคราะห์และออกแบบทางไฟไนท์เอลิเมนต์ของบริดจ์แคริเออร์
Bridged Carrier Finite Element Analysis and Design
ศ.สุจินต์ บุรีรัตน์
นายคณิต ไวทยางกูร
ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิกส์ไดรฟ์ ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ แล้วเสร็จ
307.  การหาค่าเหมาะสมสุดแบบหลายเป้าหมายของระบบซัสเพนชันของฮาร์ดดิสก์
Multiobjective Optimization of a HDD Suspension System
ศ.สุจินต์ บุรีรัตน์
นายธวัฒน์ชัย คุณะโคตร
ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
308.  การดูดซับไขมันอิสระจากน้ำมันปาล์มดิบด้วยตัวดูดซับซิลิกาจากเถ้าลอยชานอ้อย
Adsorption of Free Fatty Acid from Crude Palm Oil using Silica Synthesized from Bagasse Fly Ash
ดร.พรสวรรค์ อัศวแสงรัตน์
รศ.สุธาสินี เนรมิตตกพงศ์
ทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2552 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
309.  การศึกษาศักยภาพและพัฒนาพลังงานน้ำเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ลุ่มน้ำชี
The potential study and development of hydro power for electricity generation in Chi basin
ศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ
ผศ.วันชัย ธนาเศรษฐอังกูล
รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
รศ.วัชรินทร์ กาสลัก
รศ.วินัย ศรีอำพร
ศ.ศุภชัย ปทุมนากุล
ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้
ผศ.ชาติชาย ไวยสุระสิงห์
ผศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิ์เดช
สินี ช่วงฉ่ำ
สุรินทร์ แสงไทยทวีพร
ณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล
ดร.วสันต์ เธียรสุวรรณ
ผศ.ดร.อนงฤทธิ์ แข็งแรง
ดร.สุดารัตน์ คำปลิว
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
310.  การลดปริมาณจุลินทรีย์ที่ไม่มีประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ที่ได้จากวัตถุดิบ คือ น้ำหมักชีวภาพ
Reducing microorganism in Enzyme Ionic Plasma
มัลลิกา บุญมี
ผศ.อภิชาติ อาจนาเสียว
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ แล้วเสร็จ
311.  การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของค่าไอน้ำฝนโดยการบันทึกข้อมูลด้วย GPS
-Study on Precipitable Water Vapor Variation by GPS Observations
รศ.สุนันทา กิ่งไพบูลย์
Mikio Satomura
อ.สุรัตน์ ประมวลศักดิกุล
วันเพ็ญ สูนประโคน
ทุนอุดหนุนหารวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
312.  โครงการสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา และการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรรม
(University-Industry Research Collaboration Program : U-IRC)
รศ.สมหมาย ปรีเปรม
ผศ.ชนกนันท์ สุขกำเนิด
โรงงานนำตาล มิตรภูเวียง
สวทช. ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
313.  ระบบบูรณาการสารสนเทศแบบเวลาจริง
Real-Time Information Integration System
รศ.กานดา สายแก้ว
อรรถพล ทะแพงพันธ์
ทัศนียา โสดาสร้อย
โครงงานอุตสาหกรรมและวิจัยสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี (IRPUS) ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
314.  การพัฒนาวัสดุจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าหนักและเถ้าถ่านหินกองทิ้ง
The Development of Bottom ash and Disposed Ash based Geopolymeric
ศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ
ดร.เกศรินทร์ พิมพ์รักษา
นางสาวอาภา สธนเสาวภาคย์
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ดำเนินการ
315.  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
Development of Local Planning Information System at Khon Kaen
รศ.วนิดา แก่นอากาศ
อดุลย์ นามาลี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
316.  การศึกษาความสุขในที่ทำงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
A Study of Workplace Happiness of Staffs at Khon Kaen University
รศ. สกุลรัตน์ อุษณาวรงค์
รศ.ชาญณรงค์ สายแก้ว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
317.  โครงการศึกษาวิจัยและออกแบบผังแม่มหาวิทยาลัยอีสาน จังหวัดขอนแก่น
ศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ
รศ.ธเนศ เสถียรนาม
รศ.ดร.ชัญญา อภิปาลกุล
รศ.พัชรี หอวิจิตร
ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล
รศ.พนกฤษณ คลังบุญครอง
ผศ.ประกอบ มณีเนตร
อ.เขมโชติ ภู่ประเสริฐ
ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้
อ.วชิราพร เกิดสุข
วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ดำเนินการ
318.  โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่หลักการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการผลิต (Best Practice on Green Productivity) ปี 2551
-
รศ.วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ
รศ.อาทิตย์ เนรมิตตกพงศ์
ผศ.ดร.รัชฎา ตั้งวงค์ไชย
อ.มุจลินทร์ พูนประสิทธิ์
สถาบันอาหาร ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
319.  ศึกษาการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานในเครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด
study of using biogas in manure machine
รศ.ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร
รศ.ไปรยา เฉยไสย
ดร. มงคล ต๊ะอุ่น
รศ.วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ
รศ.ดร มันทนา สามารถ
ผศ.เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต
กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษณ์พลังงาน ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
320.  การวิเคราะห์การเลือกใช้รถขนส่งมวลชนให้บริการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
An Analysis of KKU Shuttle Bus Choice
รศ.ธเนศ เสถียรนาม
อ.วิรงรอง มงคลธรรม
อ.ดร.วิชุดา โค้วธนพานิช
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
321.  เครื่องวัดปริมาตรแก็สความดันต่ำ
-
รศ.กฤษ เฉยไสย
นายนัทธพล โภคาพันธ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน(SIRDC) ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
322.  การศึกษาการผลิตอุปกรณ์ก๊าซเซนเซอร์
Study of Gas Sensor Fabrication
รศ.ชาญณรงค์ สายแก้ว
ศ.สุจินต์ บุรีรัตน์
ดร. อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ
3 ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
323.  โครงการจัดทำคู่มือหลักสูตรระยะสั้นมาตรฐานเพื่อสร้างค่านิยมในการทำงานที่ดี และเตรียมตัวให้เป็นผู้ประกอบการในอนาคต
a
รศ.ปณิธาน พีรพัฒนา
รศ.ชาญณรงค์ สายแก้ว
ผศ.ชื่นจิต อังวราวงค์
นายวิชัย คลังทอง
นายเอกพงษ์ ทองธีรภาพ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
324.  โครงการเพาะต้นกล้าอุตสาหกรรม
a
รศ.ปณิธาน พีรพัฒนา
รศ.ชาญณรงค์ สายแก้ว
ผศ.ชื่นจิต อังวราวงค์
นายวิชัย คลังทอง
นายเอกพงษ์ ทองธีรภาพ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
325.  กรรมวิธีการผลิตมวลรวมเบาจากเถ้าแกลบ
-
ศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ
ดร.อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ดำเนินการ
326.  การศึกษาชั้นดินและปัญหาการทรุดตัวของอาคารในเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
A Study of Soil Profile and Settlement Problems of Buildings in Khon Kaen Universityb Area.
รศ.ดำรงค์ หอมดี
ชุมพล จันทรสม
ธีรนิจ ประชุมชิต
ผศ.พนมชัย วีระยุทธศิลป์
ผศ.ดลฤดี หอมดี
เงินรายได้มหาวิทยาลัย ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ แล้วเสร็จ
327.  ความเสถียรเชิงมิติของคอนกรีตมวลเบา
Dimensional Stability of light weight concrete
ศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ
อ.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร
ดร.อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์
ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) , บ.ฟินิกซ เอส ดี เอส จำกัด ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ ดำเนินการ
328.  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวเคมีที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบต้นน้ำ (ต่อเนื่อง)
-
รศ.วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ
รศ.อาทิตย์ เนรมิตตกพงศ์
อ.ทินกร คำแสน
รศ.สมใจ ขจรชีพพันธุ์งาม
รศ.มัทนา สามารถ
ผศ.วิบูลสุข บัณฑิตย์
รศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ แล้วเสร็จ
329.  การจำลองการไหลบนที่ราบน้ำท่วมถึงของแม่น้ำมูล
Mun River Flood Plain Modelling
รศ.วิชัย ศรีบุญลือ
นางอัมรา มีถม
นางสาวสมพินิจ เหมืองทอง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ ดำเนินการ
330.  โครงการสร้างค่านิยมในการทำงานที่ดี และเตรียมตัวให้เป็นผู้ประกอบการในอนาคต
-
รศ.ปณิธาน พีรพัฒนา
รศ.ชาญณรงค์ สายแก้ว
ผศ. ชื่นจิต อังวราวงค์
นาย วิชัย คลังทอง
นาย เอกพงษ์ ทองธีรภาพ
1 ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ แล้วเสร็จ
331.  การจัดการด้านพัสดุคงคลังที่เหมาะสมในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ภายใต้เงื่อนไขความไม่แน่นอนของปริมาณความต้องการของลูกค้า
Inventory Management for Hard Disk Drive Industry under Demand Uncertainty
รศ.ดนัยพงศ์ เชษฐโชติศักดิ์
นายพชร ชาตะวิถี
นางสาวเกษศิรินทร์ มีสุข
ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ ดำเนินการ
332.  การศึกษาความเป็นไปได้ในการติดตั้งไมโครเทอร์ไบน์พลังงานน้ำบริเวณพื้นที่เก็บน้ำเขื่อนจุฬาภรณ์ก่อนจ่ายน้ำลงลำน้ำพรม
Feasibility Study of Installing EGAT In-house Micro Turbine at Chulabhorn Dam’s reservoir before distributing the stored water to Prom River
ผศ.สิริวิชญ์ เตชะเจษฎารังษี
นายณรงค์ คำพูล
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ ดำเนินการ
333.  โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่วนภูมิภาคตามนโยบาย 1 Province 1 Agro-Industrial Product จังหวัดยโสธร
ผศ.วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์
นายอนุวรรตน์ ศรีสวัสดิ์
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ แล้วเสร็จ
334.  โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่วนภูมิภาคตามนโยบาย 1 Province 1 Agro-Industrial Product จังหวัดมุกดาหาร
ผศ.วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์
นายอนุวรรตน์ ศรีสวัสดิ์
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ แล้วเสร็จ
335.  ระบบเพิ่มคุณภาพของภาพเพื่อการตรวจสอบชิ้นงาน
Image Enhancement System for Electronic Product Inspection
ผศ.กิตติพิชญ์ มีสวาสดิ์
นายสันติภาพ สายนนท์
นายสุนทร อุ่นผาง
นางสาวบุญญารัตน์ จิโนแสง
ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
336.  โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่วนภูมิภาคตามนโยบาย 1 Province 1 Agro-Industrial Product จังหวัดหนองคาย
ผศ.วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์
นายอนุวรรตน์ ศรีสวัสดิ์
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
337.  โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่วนภูมิภาคตามนโยบาย 1 Province 1 Agro-Industrial Product จังหวัดขอนแก่น
ผศ.วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์
นายอนุวรรตน์ ศรีสวัสดิ์
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
338.  โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่วนภูมิภาคตามนโยบาย 1 Province 1 Agro-Industrial Product จังหวัดมหาสารคาม
ผศ.วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์
นายอนุวรรตน์ ศรีสวัสดิ์
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
339.  โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่วนภูมิภาคตามนโยบาย 1 Province 1 Agro-Industrial Product จังหวัดอุบลราชธานี
ผศ.วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์
นายอนุวรรตน์ ศรีสวัสดิ์
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
340.  โครงการศึกษาวิจัยและออกแบบผังแม่บท มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
ผศ.นพดล ตั้งสกุล
รศ.ลัดดา ตันวาณิชกุล
รศ.พนกฤษณ คลังบุญครอง
ผศ. ปรานอม ตันสุขานันท์
ผศ.พนมชัย วีระยุทธศิลป์
ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้
รศ. ชัญญา อภิปาลกุล
รศ.พัชรี หอวิจิตร
รศ .อำนวย คำตื้อ
รศ.ธเนศ เสถียรนาม
รศ.ประสิทธิ์ จึงสงวนพรสุข
อ. พงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน
อ. ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์
ผศ.พิชัย เอื้อมธุรพจน์
รศ.ศุภฤกษ์ สินสุพรรณ
อ. เบญจวรรณ นาราสัจจ์
ผศ.ประกอบ มณีเนตร
อ. วชิราพร เกิดสุข
ดร. วิเชียร เกิดสุข
ศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ
อ. เขมโชต ภู่ประเสริฐ
ผศ. มนสิชา เพชรานนท์
ผศ. สิทธา เจนศิริศักดิ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ดำเนินการ
341.  โครงการศึกษาและวิจัยการจัดทำผังเฉพาะเพื่อวางแผนการใช้พื้นที่และการจัดระบบจราจรในพื้นที่
-
ผศ.นพดล ตั้งสกุล
รศ.พนกฤษณ คลังบุญครอง
ผศ.พิชัย เอื้อมธุรพจน์
ผศ.วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์
รศ.ศุภฤกษ์ สินสุพรรณ
รศ.ลัดดา ตันวาณิชกุล
ผศ.พนมชัย วีระยุทธศิลป์
รศ.ประสิทธิ์ จึงสงวนพรสุข
รศ.ธเนศ เสถียรนาม
รศ.พัชรี หอวิจิตร
ศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ
ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้
ผศ.ประกอบ มณีเนตร
ผศ. ปรานอม ตันสุขานันท์
รศ. ชัญญา อภิปาลกุล
รศ .อำนวย คำตื้อ
อ. พงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน
อ. เบญจวรรณ นาราสัจจ์
อ. วชิราพร เกิดสุข
ดร. วิเชียร เกิดสุข
อ. เขมโชต ภู่ประเสริฐ
ผศ. มนสิชา เพชรานนท์
ผศ. สิทธา เจนศิริศักดิ์
อ. ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
342.  การเพิ่มกำลังไฟฟ้าของเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพแบบต่อเนื่อง
Prospects of scaling up the electricity generation by continuous flow microbial fuel cell
รศ.กันยรัตน์ โหละสุต
นายทวิทย์ จันทร์สด
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
343.  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลวัวโดยกระบวนการบำบัด
Biogas Productivity Enhancement via pre-treatment technique
ผศ.พนมกร ขวาของ
ดร.มาลินี ลีโทชวลิต
3 ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ดำเนินการ
344.  โครงการศึกษาวิจัยการนำน้ำทิ้งมาใช้ประโยชน์
utilization of wastwatersapage
รศ.ดร.ชัญญา อภิปาลกุล
รศ.วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ
ผศ.เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์
ดร.มงคล ต๊ะอุ่น
รศ.ประภาส โฉลกพันธ์รัตน์
บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
345.  โครงการการพัฒนาวัสดุจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าแกลบ
A development of rice husk ash-based geopolymer
ศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ
อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์
สวทช. ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ เสนองาน
346.  โครงการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออุบัติเหตุรถโดยสารในประเทศไทย
Factors affecting Bus Accidents in Thailand
รศ.ดร.พิชัย ธานีรณานนท์
รศ.ลัดดา ตันวาณิชกุล
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ แล้วเสร็จ
347.  โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องพ่นฝอยเพื่อการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์การเกษตร
Research and Development of Spray Dryer for Value Creation of Agricultural Products
รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
ชัยนิยม สินทร
สกอ. ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ แล้วเสร็จ
348.  โครงการศึกษาและควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรีนยรวมและห้องปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์
ผศ.พนมชัย วีระยุทธศิลป์
ผศ.วันชัย ธนาเศรษฐอังกูล
นายธีรนิจ ประชุมชิต
ผศ.สิริวิชญ์ เตชะเจษฎารังษี
เงินรายได้ คณะแพทยศาสตร์ ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ดำเนินการ
349.  อบต. สาธิต มข.01
รศ.ณรงค์ เหลืองบุตรนาค
รศ.เทอดศักดิ์ คำเหม็ง
ผศ.นพ.วัฒนะ ดิฐสถาพรเจริญ
ผศ.ดร.ธนพรรณ ธานี
1 ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ดำเนินการ
350.  การประเมินความเหมาะสมของเชื้อเพลิงทางเลือกที่ใช้ในอุตสาหกรรมซีเมนต์โดยใช้หลักการบัญชีสิ่งแวดล้อมและการประเมินวงจรชีวิต
The Feasibility Evaluation of Alternative Mixed Fuel in Cement Industry Using Environmental Accountant and Life Cycle Assessment Approaches
ผศ.เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์
อ.ดร.ฉัตรเพชร ยศพล
นางสาวเหมือนจิตต์ วิเชฏฐะพงษ์
สกว ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ แล้วเสร็จ
351.  โครงการพัฒนาฐานข้อมูลจีโนมกลางของไบโอเทค
Consolidation of BIOTEC Genome databases
ดร.ศิษเฎศ ทองสิมา
รศ.กานดา สายแก้ว
ดร. กุลวดี ศรีพานิชกุลชัย
นาย เกษมสันต์ คูภานุมาต
นาย สุพัฒน์ ทองเจือ
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ แล้วเสร็จ
352.  โครงการออกแบบพัฒนานครจัมปาศรีและบริเวณขุดพบสถูปพระธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
Nadoon
ผศ. มณี พนิชการ
ผศ.เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์
จังหวัดมหาสารคาม ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ แล้วเสร็จ
353.  การพัฒนาผลิจภัณฑ์และกระบวนการผลิตในการผลิตอุปกรณ์ก๊าซเซนร์โดยใช้การออกแบบการทดลองทางสถิติ
Product and Process Development in Gas Sensor Fabrication Using Statistically Designed Experiments
รศ.ชาญณรงค์ สายแก้ว
ศ.สุจินต์ บุรีรัตน์
ดร. อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ แล้วเสร็จ
354.  การพัฒนาเทคนิคที่เหมาะสมในการประเมินค่าสัมประสิทธิ์ของ Monod เพื่อใช้ในการออกแบบและควบคุมทางวิศวกรรมของระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศสำหรับประเทศไทย
อ.อันชรีย์ ขนันไทย
กาญนิถา ครองธรรมชาติ
สมชาย ดารารัตน์
สวรรค์ ธิติสุทธิ
ทุนอุดหนุนทั่วไป ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ แล้วเสร็จ
355.  โครงการพัฒนาระบบการบริหารเครือข่ายโซ่อุปทานและโลจิสติกส์อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร
ผศ.วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์
ศ.กาญจนา เศรษฐนันท์
อ.วสุ เชาว์พานนท์
ผศ.บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล
นายอนุวรรตน์ ศรีสวัสดิ์
นายศักดิ์สิทธิ์ บุญคุณ
นายสุรศักดิ์ จันโทริ
นายสุพนต์ สีหาราช
นางสาวจริญญา หาญเจริญ
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กระทรวงอุตสาหกรรม ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ แล้วเสร็จ
356.  โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ
ผศ.วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์
รศ.วรนุช ศรีเจษฏารักข์
นายอนุวรรตน์ ศรีสวัสดิ์
สำนักอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ แล้วเสร็จ
357.  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวเคมีที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบต้นน้ำ
-
รศ.วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ
รศ.อาทิตย์ เนรมิตตกพงศ์
อ.ทินกร คำแสน
รศ.ดร.มัทนา สามารถ
ดร.มัลลิกา บุญมี
อ.กิตติบดี ใยพูล
สนง.อ้อยและน้ำตาลทราย ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ แล้วเสร็จ
358.  การเปรียบเทียบการใช้แหล่งจ่ายสนามไฟฟ้า ชนิดต่าง ๆ ในการควบคุมจำนวนประชากร ของเชื้อจุลินทรีย์อีโคไล
The Comparison of Various Electric Field Applied to Control the E.coli Colony
รศ.กิตติพงษ์ ตันมิตร

M.Thai999 Farm Udon Thanee ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ดำเนินการ
359.  โครงการศึกษาผลกระทบจากการจัดทำ FTA ของไทยที่มีต่อสาขาเกษตร
ผศ.ดร.เกษม นันทชัย
ศ.ศุภชัย ปทุมนากุล
ผศ.ดร.รัชฎา ตั้งวงศ์ไชย
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ดำเนินการ
360.  การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
The Improvement of Wastewater Treatment System: Municipality of Tambon Hua Kwang, District of Kosumpisai, Mahasarakam Province
รศ.พัชรี หอวิจิตร
ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้
รศ.จิรศักดิ์ จินดาโรจน์
อ.สุวัฒน์ บุญจันทร์
ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ แล้วเสร็จ
361.  โครงการศึกษา สำรวจ ออกแบบรายละเอียดงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กประเภทสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและระบบส่งน้ำ
Study Project on Surveying and Detail Design of Small Pumping Station and Water Distribution System Projects
รศ.วินัย ศรีอำพร
ผศ.วันชัย ธนาเศรษฐอังกูล
รศ.พงศกร พรรณรัตนศิลป์
รศ.อัมพน ห่อนาค
รศ.ยิ่งศักดิ์ พรรณเชษฐ์
รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
รศ.วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ
ผศ.ทนงศักดิ์ แสงวัฒนะชัย
รศ.ธวัช สิงห์ภู่
ผศ.วิเชียร ปลื้มกมล
ผศ.ดร.ชัญญา อภิปาลกุล
อ.เกรียงศักดิ์ จันโททัย
อ.สินี ช่วงฉ่ำ
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ แล้วเสร็จ
362.  โครงการสร้างกลุ่มเครือข่ายพันธมิตรวิสาหกิจสิ่งทอชุมชน (Cluster) ชัยภูมิ
Cluster development for Chiayphom's small enterprise
รศ.ชัญญา อภิปาลกุล
รศ.เพ็ญศรี เจริญวานิช
อ.ภิญโญ รัตนาพันธ์
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ แล้วเสร็จ
363.  ผลของฟ้าผ่าลงบริเวณจมูกเครื่องบินส่วนหน้า
The Lightning Effects to the Aircraft Front Nose Radome Region
รศ.กิตติพงษ์ ตันมิตร
Wuttichai Lumber
Wuttichai Lumber Bangna Bangkok Metroproliton ltd ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ ดำเนินการ
364.  ศูนย์ความเป็นเลิศในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานวิศวกรรมชีวการแพทย์
Center of Excellence in Computer-aided Biomedical Engineering
ดร. กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป
รศ.สำรวจ อินแบน
รศ.สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์
ผศ. ทญ. ชุติมาพร เรืองสิทธิ์
ผศ. ทญ. นภา สุขใจ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
365.  โครงการเพิ่มศักยภาพด่านตรวจคนเข้าเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รศ.ณรงค์ เหลืองบุตรนาค
รศ.เทอดศักดิ์ คำเหม็ง
ดร.ภานุวัฒน์ ทรัพย์ปรุง
ผศ.นพพร โฆสิระโยธิน
อาจารย์วัชรพงศ์ ดีวงษ์
ผศ.เกษม บุญรมย์
อาจารย์นฤดม สาริกบุตร
ผศ.ดร. อัจฉรา ภาณุรัตน์
อาจารย์แม้นวาด แข่งขัน
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
366.  วิจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP
ผศ.วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์
รศ.เพ็ญศรี เจริญวานิช
ผศ.ดร.ศิริรัตน์ วงศ์ประกรณ์กุล
อ.ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร
นายอนุวรรตน์ ศรีสวัสดิ์
นายศักดิ์สิทธิ์ บุญคุณ
นส.รัศมี บุสุวะ
ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ เสนองาน
367.  โครงการศึกษาและพัฒนาถ่านอัดแท่งจากวัสดุเกษตรเพื่ออุตสหกรรมในครัวเรือน
A Study and Development of Bio-coal in Household Industry
รศ.สมโภชน์ สุดาจันทร์
พิมลรัตน์ อินทร์อุดา
ภิตินันท์ รัตนไตรสิงห์
สกว. ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ดำเนินการ
368.  โครงการห้องสมุดอีเล็คทรอนิกส์
e-Library Project
รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักดี
อ.กิตติ์ เธียรธโนปจัย
วลัยลักขณ์ แสงวรรณกูล
จังหวัดขอนแก่น ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ แล้วเสร็จ
369.  การส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายเอทานอล (ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย)
รศ.รัชพล สันติวรากร
รศ.อาทิตย์ เนรมิตตกพงศ์
รศ.สมใจ ขจรชีพพันธุ์งาม
รศ.ไปรยา เฉยไสย
รศ.กฤษ เฉยไสย
รศ.วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ
รศ.มัณฑนา สามารถ
ดร.มัลลิกา บุญมี
ผศ.ดร.พัฒนา เหล่าไพบูลย์
สนง.อ้อยและน้ำตาลทราย ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ แล้วเสร็จ
370.  พลังงานรูปแบบใหม่จากเซลล์เชื้อเพลิงชีวภาพ
Renewable energy from biological fuel cell
รศ.กันยรัตน์ โหละสุต
ผศ ดร. ประสาท โพธิ์นิ่มแดง
ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ แล้วเสร็จ
371.  การศึกษาเพื่อสร้างฐานข้อมูลการตลาดผัก จังหวัดขอนแก่น ระยะที่ 1
ผศ.วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์
อ.วสุ เชาว์พานนท์
นายอนุวรรตน์ ศรีสวัสดิ์
รศ.เพ็ญศรี เจริญวานิช
ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ แล้วเสร็จ
372.  การศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อผลผลิตพืชโดยใช้ข้อมูลรังสีดวงอาทิตย์จากดาวเทียม Nimbus-7 (กรณีศึกษาจังหวัดต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Effect of interannual climate variability and climate change on crop yield by using solar radiation from satellite Nimbus-7 [A case strdy of all provinces in Northeast]
รศ.สุนันทา กิ่งไพบูลย์
อ.วิโรจน์ มาศเนตร
ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ แล้วเสร็จ
373.  การจัดทำแผนที่นำทางเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟของประเทศไทย (NECTEC)
ศ.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร
ผศ. ดร. ทรงพล กาญจนชูชัย
ดร. พรชัย ทรัพย์นิธิ
ผศ.เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ แล้วเสร็จ
374.  โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย และเสริมสร้างสมรรถนะในการพัฒนาที่อยู่อาศัย โครงการนำร่องจังหวัดมหาสารคามและนครราชสีมา
Urban Planning

ผศ.เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์
การเคหะ ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ แล้วเสร็จ
375.  โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา
รศ.วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ
ผศ.วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์
รศ.ลำปาง แม่นมาตย์
อ.ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล
อ.ภิญโญ รัตนาพันธุ์
รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท
ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ แล้วเสร็จ
376.  การบูรณาการโครงการวิจัยจัดทำเส้นทางเทคโนโลยี (technology roadmap) ของชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม
-
รศ.วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ
ผศ.เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์
รศ.ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร
รศ.วนิดา แก่นอากาศ
ผศ.วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์
ผศ.ดารณี หอมดี
รศ.วรนุช ศรีเจษฎารักข์
สน.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ แล้วเสร็จ
377.  การศึกษาความต้องการน้ำของพืชเกษตรน้ำฝน
Water Requirement for Rainfed Cropping
รศ.สุนันทา กิ่งไพบูลย์
ผศ.เฉลิมชัย พาวัฒนา
ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ แล้วเสร็จ
378.  การเตรียมชิ้นส่วนปลูกผังในการผ่าตัดด้านศัลยกรรมทางประสาท โดย การสร้างต้นแบบรวดเร็ว
The preoperative of Prosthesis implant in Craniofacial Skull Deflection in Neurosugery by Rapid Prototyping
นพ. วราวุธ กิตติวัฒนากูล
รศ.สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์
นพ. สุรกรานต์ ยุทธเกษมสันต์
นพ. ภานุมาศ ปิยะเวชวิรัตน์
โรงพยาบาลขอนแก่น ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ แล้วเสร็จ
379.  โครงการศึกษา วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ดาวรุ่ง
Research and development of new star OTOP prodcuts
รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
รศ.ดร.สังคม เตชะวงค์เสถียร
รศ.ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร
รศ.ดร.สนั่น จอกลอย
รศ.ดร.กมล เลิศรัตน์
รศ.ดร.ศิวิลัย สิริมังครารัตน์
รศ.ดร.อรุณศรี ปรีเปรม
ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ แล้วเสร็จ
380.  การศึกษาการจัดการผลผลิตผลทางการเกษตรเชิงระบบวิศวกรรม
Study on Management of Agricultural Products by Engineering System Approach
รศ.สุนันทา กิ่งไพบูลย์
ศ.กาญจนา เศรษฐนันท์
ศ.ศุภชัย ปทุมนากุล
ผศ.ศรีสวัสดิ์ ทรัพย์สมบูรณ์
อ.นวภัค เอื้ออนันต์
รศ.ดนัยพงศ์ เชษฐโชติศักดิ์
อ.สุรัตน์ ประมวลศักดิกุล
รศ.สุเมธ แก่นมณี
อ.ศรัญญา รักษสงฆ์
ดร.กัลปพฤกน์ ผิวทองอารยา
อ.บัญชา อานนท์กิจพานิชย์
ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ ดำเนินการ
381.  การออกแบบหาค่าเหมาะสมที่สุดของใบพัดกังหันลมที่ทำจากแผ่นประกบของไฟเบอร์กลาสและอะลูมิเนียม
Design Optimisation of Wind Turbine Blades Made of Fiberglass – Aluminum Sandwich Plates
ศ.สุจินต์ บุรีรัตน์
นายวินัย ใหม่คามิ
นายจักรพล ศรีกลชาญ
นายธวัชชัย คุณโคตร
นายเศรษฐพงษ์ ฮามคำไพ
ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ แล้วเสร็จ
382.  การศึกษาการทำความสะอาดข้าวเปลือกในโรงสี
ผศ.สมนึก ชูศิลป์
จาริณี จงปลื้มปิติ
โชติช่วง พรหมบุตร
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ แล้วเสร็จ
383.  การปรับปรุงประสิทธิภาพการคัดแยกและทำความสะอาดเครื่องกะเทาะข้าวโพดสำหรับนวดทานตะวัน
รศ.สมโภชน์ สุดาจันทร์
วิรัฐพงษ์ สงวนไกรพงษ์
มณฑิตา สมจันทร์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ แล้วเสร็จ
384.  ความสัมพันธ์ของการกินอาหารและการขับถ่ายของปลานิล
Relationship between Feeding and Excretion of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus)
รศ.ประภาส โฉลกพันธุ์รัตน์
รศ.ภิญญ์ฑิตา มุ่งการดี
3 ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ แล้วเสร็จ
385.  -
Strengthening Local Capacity for Sustainable Rural Infrastructure Development for Poverty Reduction in Thailand, Phase 2 : Demonstration
รศ.ณรงค์ เหลืองบุตรนาค
ดร.เกรียงศักดิ์ ฉัตรอนันทเวช
International Labour Organization (ILO) Regional office Asia ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ แล้วเสร็จ
386.  -
Strengthening Local Capacity for Sustainable Rural Infrastructure Development for Poverty Reduction in Thailand, Phase 1 : Research and Development
รศ.ณรงค์ เหลืองบุตรนาค
ดร.เกรียงศักดิ์ ฉัตรอนันทเวช
International Labour Organization (ILO) Regional office Asia ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ แล้วเสร็จ
387.  ดัชนีชี้วัดความรุนแรงของความแล้งวิธีการใหม่ด้วยค่าไอน้ำฝนจากสัญญาณจีพีเอส
Drougrst Index by GPS Precipitable water vapor
รศ.สุนันทา กิ่งไพบูลย์
ประวิทย์ อ่วงอารีย์
ทุนอุดหนุนทั่วไปประจำปี 2558 ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ดำเนินการ
388.  แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล
รศ.ณรงค์ เหลืองบุตรนาค
รศ.ดร.โชติชัย เจริญงาม
สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ แล้วเสร็จ
389.  การพัฒนาต้นแบบการประหยัดพลังงานโดยการนำความเย็นจากน้ำทิ้งจากเครื่องผลิตน้ำแข็งหลอดกลับมาใช้
A Development of a Prototype for Energy Conservation by Using Cold Recovery System of Drained Water form Tube Ice Makers
จีระโรจน์ สมจันทร์
ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ดำเนินการ