ข้อมูลบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ISI ประจำปี 543

ชื่อ-สกุล :
ภาควิชา :
# ชื่อบทความ ชื่อ-สกุลนักวิจัย ชื่อวารสาร/งานประชุมวิชาการ วันที่ตีพิมพ์