ข้อมูลบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ จารุพล สุริยวนากุล

ประเภทการตีพิมพ์ :
# ชื่อบทความ ชื่อ-สกุลนักวิจัย ประเภทการตีพิมพ์ ชื่อวารสาร/งานประชุมวิชาการ วันที่ตีพิมพ์
1.  Decreasing turbulent helium flow in hard disk drive ผศ.เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต
อ.จารุพล สุริยวนากุล
สุพิชชา ถวิลไพร
ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
IOP Conf. Series : Earth and Environmental Science / ICAESEE2017 1 มี.ค. 2561
2.  Comparison of airflow-unifomity in different ceilling-diffuser designs with various concentric circles in shrimp freezer using CFD ผศ.เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต
อ.จารุพล สุริยวนากุล
ชัญญา อุไรจารี
ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
IOP Conf. Series : Earth and Environmental Science / ICAESEE2017 1 มี.ค. 2561
3.  THREE DIMENSIONAL FINITE ELEMENT ANALYSIS OF MANDIBULAR PREMOLAR RESTORED WITH FIBER POST AND RESIN COMPOSITE WITH DIFFERENT CAVITY DESIGNS ดาราพร แซ่ลี้
อ.จารุพล สุริยวนากุล
ธีรพันธ์ สอสกุล
วัชรินทร์ หอวิจิตร
พงศกร ภู่วโรดม
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
KKU Engineering Journal 1 ต.ค. 2559
4.  FEA of Endodontically Treated Teeth With Class II or Class V นาย พงศกร ภู่วโรดม
ผศ. ดาราพร แซ่ลี้
อ.จารุพล สุริยวนากุล
ตีพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
the 2015 IADR/AADR/CADR General Session 11 มี.ค. 2558
5.  Implant site and number effect on stress distribution in maxilla น.ส. กันยา มาสุธน
น.ส. นวิยา ธนภูมิพงศ์
นาย พงศกร ภู่วโรดม
รศ.ดร. นิวัตร จันทร์เทวี
อ.จารุพล สุริยวนากุล
ตีพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
Bangkok International Symposium of Implant Dentistry 2015 9 ก.พ. 2558
6.  Effect of connector design and bone support on stress distribution นาย อิสรวัสส์ ศิริสถิตย์
นาย อรรถสิทธิ์ บุญบานเย็น
นาย พงศกร ภู่วโรดม
รศ.ดร. นิวัตร จันทร์เทวี
อ.จารุพล สุริยวนากุล
ตีพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
Bangkok International Symposium of Implant Dentistry 2015 9 ก.พ. 2558
7.  3D-FEA of heat transfer among various restorations นาย พงศกร ภู่วโรดม
รศ.ดร. นิวัตร จันทร์เทวี
อ.จารุพล สุริยวนากุล
ตีพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
Bangkok International Symposium of Implant Dentistry 2015 9 ก.พ. 2558
8.  Decreasing Airflow Velocity in High Speed Hard Disk Drive by Using Spoiler ผศ.เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต
อ.จารุพล สุริยวนากุล
วรัญญา กันแก้ว
ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
Scopus
Advanced Materials Research 1 ธ.ค. 2557
9.  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของสปอยเลอร์ที่มีความยาว 150 องศาตามแนวเส้นรอบวง อ.จารุพล สุริยวนากุล
ผศ.เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
วารสารวิจัย มข. 1 ก.ย. 2556
10.  A method to reduce calculation time for a study of a damper plate in a high speed hard disk drive simulation อ.จารุพล สุริยวนากุล
ผศ.เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต
ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
Scopus
Applied Mechanics and Materials 1 ก.ย. 2556
11.  CFD Investigation of Damper Plate Effect on Air Flow in High Speed Rotation Hard Disk Drive by Using K-E with a Partial Model อ.จารุพล สุริยวนากุล
ผศ.เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต
ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
Scopus
Applied Mechanics and Materials 1 ก.ย. 2556