ทรัพย์สินทางปัญญา วิศวกรรมไฟฟ้า

ปี พ.ศ. ทรัพย์สินทางปัญญา (ผลงาน)
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์
2564 7 2 1
2563 7 5 1
2562 7 5 1
2561 8 5 1
2560 8 5 1
2559 8 5 1
2558 8 7 -
2557 8 7 -
2556 8 4 -
2555 7 4 -
   หมายเหตุ : คลิกตัวเลขเพื่อดูรายละเอียด