ทรัพย์สินทางปัญญา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ปี พ.ศ. ทรัพย์สินทางปัญญา (ผลงาน)
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์
2562 1 - 21
2561 1 - 21
2560 1 - 15
2559 1 1 5
2558 1 1 7
2557 1 1 4
2556 1 1 4
2555 - 3 -
2554 - 3 -
2553 - 3 -
   หมายเหตุ : คลิกตัวเลขเพื่อดูรายละเอียด