ทรัพย์สินทางปัญญา

ปี พ.ศ. ทรัพย์สินทางปัญญา (ผลงาน)
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
2564 15 30
2563 15 41
2562 15 43
2561 16 47
2560 16 47
   หมายเหตุ : หากต้องการทราบรายละเอียดทรัพย์สินทางปัญญาให้คลิกที่จำนวนผลงานนั้นๆ