ทรัพย์สินทางปัญญา

ปี พ.ศ. ทรัพย์สินทางปัญญา (ผลงาน)
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
2563 10 38
2562 10 40
2561 11 47
2560 11 47
2559 11 48
   หมายเหตุ : หากต้องการทราบรายละเอียดทรัพย์สินทางปัญญาให้คลิกที่จำนวนผลงานนั้นๆ