บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ปี พ.ศ. วารสารวิชาการ (เรื่อง) การประชุมวิชาการ (เรื่อง)
TCI Scopus ISI อื่นๆ ระดับนานาชาติ ระดับชาติ
2564 5 4 17 - 10 1
2563 8 2 14 - 4 5
2562 3 4 15 1 8 8
2561 - - 8 - 18 6
2560 2 1 8 - 8 1
2559 2 5 9 - 9 7
2558 2 - 8 - 24 11
2557 - 5 7 - 10 7
2556 2 1 8 - 18 8
2555 2 - 4 - 19 6
   หมายเหตุ : คลิกตัวเลขเพื่อดูรายละเอียด