บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ วิศวกรรมไฟฟ้า

ปี พ.ศ. วารสารวิชาการ (เรื่อง) การประชุมวิชาการ (เรื่อง)
TCI Scopus ISI อื่นๆ ระดับนานาชาติ ระดับชาติ
2564 2 3 8 - 7 3
2563 3 14 18 - 10 3
2562 7 17 15 1 28 13
2561 2 11 8 - 14 7
2560 2 3 3 - 12 7
2559 9 17 5 - 28 2
2558 2 13 6 - 10 9
2557 4 23 4 1 21 18
2556 2 1 10 - 13 15
2555 4 4 8 1 34 2
   หมายเหตุ : คลิกตัวเลขเพื่อดูรายละเอียด