บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ปี พ.ศ. วารสารวิชาการ (เรื่อง) การประชุมวิชาการ (เรื่อง)
TCI Scopus ISI อื่นๆ ระดับนานาชาติ ระดับชาติ
2561 2 2 2 - 7 -
2560 1 8 5 - 14 -
2559 6 4 2 - 15 1
2558 1 1 1 - 14 4
2557 2 4 1 - 21 4
2556 2 - - - 19 12
2555 2 1 0 - 18 4
2554 2 - - 2 17 9
2553 - - 0 2 21 5
2552 - - - 3 4 13
   หมายเหตุ : คลิกตัวเลขเพื่อดูรายละเอียด