งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์

ปี พ.ศ. งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ (ผลงาน)
2563 8
2562 12
2561 12
2560 11
2559 19
   หมายเหตุ : หากต้องการทราบรายละเอียดงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ให้คลิกที่จำนวนผลงานนั้นๆ