บทความที่ได้รับการตีพิมพ์

ปี พ.ศ. จำนวนบทความ (เรื่อง)
TCI Scopus ISI
2562 35 51 37
2561 23 72 72
2560 34 46 46
2559 50 75 55
2558 30 42 53
   หมายเหตุ : หากต้องการทราบชื่อบทความให้คลิกที่จำนวนบทความนั้นๆ