บทความที่ได้รับการตีพิมพ์

ปี พ.ศ. จำนวนบทความ (เรื่อง)
TCI Scopus ISI
2564 13 18 25
2563 58 64 106
2562 51 94 67
2561 25 78 75
2560 36 47 47
   หมายเหตุ : หากต้องการทราบชื่อบทความให้คลิกที่จำนวนบทความนั้นๆ