บทความที่ได้รับการตีพิมพ์

ปี พ.ศ. จำนวนบทความ (เรื่อง)
TCI Scopus ISI
2563 11 8 6
2562 46 86 60
2561 23 72 73
2560 34 47 46
2559 51 75 55
   หมายเหตุ : หากต้องการทราบชื่อบทความให้คลิกที่จำนวนบทความนั้นๆ