[สำหรับเจ้าหน้าที่]
Username
Password

การกรอกฟอร์มข้อมูลสำหรับนักเรียนเข้าศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 (Portfolio)

1. ผู้ที่ยืนยันข้อมูลส่วนตัวแล้ว โปรดเข้าไปเพิ่มผลงานเพื่อยื่นข้อมูลเอกสาร Portfolio ที่เมนู
"บันทึกผลงาน"

2. ผู้ที่กรอกเลขประจำตัวประชาชนไม่ครบ 13 หลัก ให้ไปที่เมนู "ยืนยันข้อมูลส่วนตัว" ใหม่อีกครั้ง
โดยกรอกข้อมูลด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และถูกต้อง


งานพัฒนาวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4300-9700 ต่อ 45660 หรือ 45661
Facebook : งานพัฒนาวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น